Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. Wat zijn de gevolgen nu er geen nieuwe cao voor het primair onderwijs is afgesloten?

In de CAO PO 2018 – 2019 is in artikel 1.7 lid 2 de bepaling opgenomen dat zodra de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt, dezelfde arbeidsvoorwaarden en cao-bepalingen voor werknemers in het openbaar onderwijs gelden als voor werknemers in het bijzonder onderwijs. De rechten van werknemers in het openbaar onderwijs worden daarbij gehandhaafd, voor zover dat niet in strijd is met wet- en regelgeving. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2020 voor alle werknemers dezelfde regels gelden, namelijk werken op basis van een arbeidsovereenkomst.

Verder is bepaald dat er geen nieuwe akte van benoeming hoeft te worden uitgereikt aan de werknemers die nu zijn aangesteld in het openbaar onderwijs.
Wel tellen alle aanstellingen van vóór 1 januari 2020 mee voor het bepalen van de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2020. Dat kan betekenen dat werknemers die meerdere aanstellingen hebben per genoemde datum een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen. Op basis van artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek geldt dat vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen:
a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd;
b. meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste zes maanden, de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd.
 
Een uitzondering geldt voor arbeidscontracten die betrekking hebben op vervanging van zieke leerkrachten. Per 1 januari 2020 geldt deze uitzondering gedurende het gehele schooljaar door de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).