Op 1 februari 2021 treedt de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen ook in werking in het basisonderwijs. Doelstelling van dit wetsvoorstel is het mogelijk maken dat scholen die aantoonbaar op voldoende belangstelling van ouders en leerlingen kunnen rekenen meer dan nu het geval is ook daadwerkelijk voor bekostiging in aanmerking kunnen komen. Vanaf 1 juni 2021 kunnen initiatiefnemers via de vernieuwde stichtingsprocedure een school starten.

Het voorstel heeft twee primaire doelstellingen. Ten eerste wordt het begrip ‘richting’ als bepalende factor in de scholenplanning losgelaten. In plaats van de huidige, op de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag (richting) van scholen gebaseerde indirecte meting wordt een systeem voorgesteld waarin rechtstreeks bij de ouders naar de belangstelling voor een nieuwe school wordt gevraagd. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van ouderverklaringen of van een marktonderzoek.

Het tweede doel van het voorstel betreft de invoering van een toets vooraf aan een aantal kwaliteitseisen waaraan een nieuwe school moet voldoen om voor bekostiging in aanmerking te komen.

Met dit voorstel wordt niet beoogd dat er meer scholen komen, maar dat het aanbod van scholen zich beter kan aanpassen aan de veranderende vraag vanuit de samenleving.

Voor het voortgezet onderwijs is de wet ingegaan op 1 november 2020.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Link

Gerelateerd nieuws