Eind november behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Wet medezeggenschap op scholen” WMS). Dit betekent dat het vrijwel zeker is dat de nieuwe medezeggenschapswet op 1 januari 2007 wordt ingevoerd.

De invoering van de WMS brengt met zich mee dat er een nieuwe (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden moeten komen, dat er een medezeggenschapsstatuut moet worden vastgesteld en dat er nieuwe reglementen nodig zijn. Dat is natuurlijk niet meteen in januari geregeld. Daarom bevat de WMS een aantal overgangsbepalingen:- de leden van de medezeggenschapsraad (MR) en van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) blijven in functie, totdat er een nieuwe raad is gekozen.- Voor de huidige reglementen geldt een overgangstermijn van maximaal acht maanden (dus tot uiterlijk 1 september 2007).- Na deze periode van acht maanden treedt de (G)MR af.- Het bevoegd gezag moet binnen vier maanden een voorstel doen voor een nieuw reglement.- Vervolgens heeft de (G)MR maximaal vier maanden de tijd om op dit voorstel te reageren.- Het bestaande reglement vervalt hoe dan ook per 1 augustus 2008.De gezamenlijke onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, bereiden handreikingen bij de WMS en reglementen voor, zodat scholen niet alle zelf het wiel hoeven uit te vinden. Het is de bedoeling dat de eerste handreikingen uiterlijk in januari a.s. verschijnen. Deze worden in ieder geval gepubliceerd op deze site en op de wms-website van de gezamenlijke onderwijsorganisaties.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws