Door de bezuinigingen in het onderwijs en dalende leerlingenaantallen groeit het aantal leerkrachten zonder werk. Over een aantal jaar zal deze situatie echter omslaan in een tekort aan onderwijzend personeel. Dat blijkt nu ook uit het onderzoek ‘Arbeidsmarktknelpunten in het primair onderwijs’ in opdracht van het Participatiefonds.

De vergrijzing is al zichtbaar in het onderwijs en vanaf 2016 gaan veel leerkrachten met pensioen. Volgens prognoses van het Participatiefonds zal het lerarentekort vanaf dan flink toenemen, van 1.400 fulltime banen naar bijna het dubbele hiervan in 2019. Naar verwachting staat er dan geen groep professionals klaar om in dat gat te springen. Franz van Dijk, directeur van het Participatiefonds, voorziet problemen met personele bezetting in de onderwijssector: “Om vanaf 2016 genoeg en goed opgeleide leerkrachten te hebben, moeten scholen juist bestaande kennis en ervaring en ook jonge leerkrachten binnenboord kunnen houden.” Van Dijk pleit er dan ook voor om het geld dat opgaat aan uitkeringen voor ontslagen leerkrachten deels productief te blijven inzetten voor het onderwijs. “Coach daarmee bijvoorbeeld startende leerkrachten.”

Uit cijfers van het Participatiefonds blijkt dat sinds 2009 het aantal uitkeringen van onderwijspersoneel flink is gestegen: van ruim 2.700 in 2009 naar 5.284 in oktober van dit jaar. Uit een enquête van het Participatiefonds onder ruim 1.500 schoolleiders en schoolbesturen blijkt dat scholen verwachten dat ze de komende jaren nog meer personeel moeten ontslaan, terwijl ze vanaf 2016 weer veel leerkrachten nodig hebben. Oorzaak hiervoor zijn de dalende leerlingenaantallen en stijgende kosten voor bijvoorbeeld huisvesting. Ook krijgen schoolbesturen geen compensatie voor gestegen premies van werkeloosheidsuitkeringen en vervangingskosten. De helft van de scholen denkt dat door al deze zaken de onderwijskwaliteit wordt aangetast (grotere klassen, minder aandacht voor zorgleerlingen). Ook zien de scholen het ziekteverzuim en de werkdruk toenemen en vinden ze dat werken in het onderwijs op deze manier minder aantrekkelijk wordt.

Verhuizen
Om op de korte termijn op de krimpproblematiek in te spelen gaan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs binnenkort met de vier grote steden in overleg om te kijken hoe het voor met ontslag bedreigde leerkrachten uit krimpgebieden aantrekkelijk kan worden gemaakt om naar de Randstad te verhuizen. Het ministerie bevestigt berichtgeving hierover in het Algemeen Dagblad, zo meldt het ANP. In de grote steden groeit het aantal leerlingen nog. Een centrum dat banen en leerkrachten aan elkaar kan koppelen, kan volgens de bewindslieden een oplossing zijn voor dit vraagstuk. Het plan van Bussemaker en Dekker moet ervoor zorgen dat leerkrachten voor het onderwijs behouden blijven.
Het CDA is van mening dat het kabinet het onderwijsbudget in het primair onderwijs voor de periode tot 2020 moet bevriezen, ondanks het dalende leerlingenaantal. Het extra geld per leerling dat zo vrijkomt, kunnen scholen gebruiken om te zorgen voor een goede overgang naar minder leerlingen, en voor een kwaliteitsimpuls. Onderwijswoordvoerder Rog: “Er dienen voldoende basisscholen te blijven bestaan om de leefbaarheid ook in krimpende regio’s te garanderen en scholen moeten meer ruimte krijgen om zich op een krimpsituatie in te richten. Blijven clusteren in dunbevolkte gebieden is dus geen oplossing.”

Het voorstel dat Voordewind (ChristenUnie) tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting 2013 op 5 en 6 december opperde, om werkloze leerkrachten voor het onderwijs te behouden, krijgt geen steun van minister Bussemaker: het leidt tot ‘projectjes’ en niet tot samenhangend beleid. Voordewind wil werkloze leerkrachten tijdelijk aan het werk helpen. “Benut de kennis en expertise van oudere leerkrachten door ze langer te laten doorwerken”, suggereerde Klein (50PLUS).

In een volgende Kader Primair meer aandacht voor het behoud van (jonge) leerkrachten.
 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws