In het onderwijs is bij CAO geregeld dat de werkgever bijdraagt in de kosten voor kinderopvang. Voorheen werd deze regeling voor het onderwijs uitgevoerd door Kintent. Per 1 januari 2006 ligt de uitvoering in handen van Accounting Plaza. Lang niet alle aanvragen zijn echter al binnen.Accounting Plaza heeft tussen Kerst en Nieuwjaar met man en macht gewerkt om binnengekomen aan-vraagformulieren vergezeld van het contract met de kinderopvangorganisatie te verwerken. Maar nog steeds zijn niet alle aanvragen binnen. De gegevens zijn nodig om de werkgeversbijdrage kinderopvang tijdig en correct te kunnen betalen. Iedereen die werkzaam is in het onderwijs en denkt recht te heb-ben op deze werkgeversbijdrage (en nog geen aan-vraagformulier heeft ingestuurd), kan het aanvraag-formulier downloaden en opsturen via http://kinderopvang.accountingplaza.nlAls de werkgever(s) van een van beide ouders deze bijdrage niet betaalt, komen de kosten hiervan voor rekening van de ouder(s). Uit onderzoek is gebleken dat op 1 juli 2005 69,1 procent van de werknemers een bijdrage van hun werkgever ontving voor kinder-opvang. Het lag in de bedoeling van de Wet Kinderop-vang dat 90 procent van de werknemers in 2008 een bijdrage moet krijgen. Minister De Geus (SZW) heeft een wetsvoorstel in voorbereiding om te komen tot een verplichte werkgeversbijdrage als deze doelstel-ling niet wordt gehaald. Deze verplichting gaat dan in op 1 januari 2007.Met de invoering van de Wet Kinderopvang in 2005 is de manier waarop ouders omgaan met kinderopvang gewijzigd. De kern van deze wet is dat ouders een subsidie ontvangen van de overheid, waardoor ze meer keuzes hebben bij het uitzoeken van een kinderopvangplaats. Volgens de wet kiezen zij het kindercentrum of gastouderbureau, sluiten de over-eenkomst, betalen de factuur en ontvangen zij recht-streeks de bijdrage van hun werkgever(s). De werk-geversbijdrage is wettelijk gezien niet verplicht. Wel veronderstelt de wet dat ouders en werkgevers met elkaar afspraken maken over de werkgevers-bijdrage (een zesde deel van de kosten voor kinder-opvang).Aanvraagformulier “Werkgeversbijdrage Kinderopvang” Dit artikel stond eerder in: Kadernieuws 6 – februari 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws