De positie van jonge leraren is verbeterd. Het relatieve aandeel van jonge leraren ten opzichte van het totale lerarenteam in het po is tussen 2014 en 2015 licht gestegen. In het vo is het aantal voltijdsbanen voor jonge leraren met ongeveer 500 fte gestegen. Dit blijkt uit cijfers van DUO en voorlopige cijfers uit de Loopbaanmonitor 2016. Dekker schreef hierover op 1 juli een brief aan de Tweede Kamer.

De personeelsgegevens van DUO laten zien dat de totale werkgelegenheid in het po in 2015 met ongeveer 1.700 voltijdbanen is afgenomen ten opzichte van 2014. Deze daling wordt vooral verklaard door de dalende leerlingaantallen in het po. Het aantal leraren jonger dan 35 jaar kent een absolute afname (ongeveer 500 tussen 2014 en 2015). Tegelijkertijd is het relatieve aandeel van jonge leraren ten opzichte van het totale lerarenkorps in het po tussen 2014 en 2015 licht gestegen, van 31,1 tot 31,2 procent. “Dit is een trendbreuk na jaren van daling van dit aandeel”, aldus Dekker in zijn brief.

Pabo-afgestudeerden
Op basis van de eerste cijfers uit de Loopbaanmonitor 2016 stelt Dekker vast dat in 2015 het percentage jonge pabpo-afgestudeerden dat binnen een half jaar na afstuderen een baan vindt binnen het po is toegenomen van 68,8 tot 70,9 procent. In 2015 kreeg ruim 38 procent van de pas afgestudeerde leraren een reguliere baan (ten opzichte van 36 procent in 2014). Het aandeel vervangingsbanen nam tussen 2014 en 2015 juist af.
 
Voortgezet onderwijs
In het vo is het aantal voltijdbanen voor onderwijsgevend personeel tussen 2014 en 2015 gegroeid met ongeveer 500 fte. Deze toename hangt samen met een lichte stijging van het aantal leerlingen in het vo. Deze groei is vrijwel geheel ten goede gekomen van jonge leraren. In 2015 is de groei van het aandeel jonge leraren 0,7 procentpunt.
 
Uit de cijfers van de Loopbaanmonitor 2016 blijkt dat het aandeel pas afgestudeerde vo-leraren dat direct na afstuderen een baan vindt binnen het onderwijs is toegenomen tot 59 procent. Ruim twee derde (67,5 procent) van de pas afgestudeerde vo-leraren vindt binnen een half jaar een baan in het onderwijs. Dat is een stijging van 4 procentpunt ten opzichte van het jaar daarvoor.

Links

Gerelateerd nieuws