Werken met onderzoekend en ontwerpend leren vereist scholing leerkrachten

Vrijwel alle schoolleiders willen dat onderzoekend en ontwerpend leren een basisactiviteit wordt in het onderwijsaanbod van de school. En ze geven daarnaast aan dat voor vrijwel alle leerkrachten het werken in de groep met onderzoekend en ontwerpend leren een vaardigheid is die nog de nodige leerstappen vraagt. De schoolleiders geven massaal aan dat hierbij maatwerkondersteuning in de school nodig is en dat het werken in een netwerk met andere scholen meerwaarde zal hebben voor de schoolontwikkeling. De AVS heeft 179 schoolleiders hierover bevraagd.
 
Met onderzoekend en ontwerpend leren wordt onder andere Wetenschap en Techniek bedoeld. Bijna 80 procent van de schoolleiders vindt dat dit talentontwikkeling positief stimuleert. De AVS vindt het belangwekkende uitkomsten juist omdat het kabinet heeft aangegeven sterk te gaan bezuinigen op wetenschap en techniek. ‘Kiezen voor Technologie’ van Techniekpact 2020 liep af in 2016 en extra gelden in de Prestatiebox 2017 kunnen niet altijd worden ingezet voor de ondersteuning op school. “Willen we onze leerlingen toerusten voor de samenleving van de toekomst dan is onderzoekend en ontwerpend leren, inzicht in en gebruik van techniek en ICT van groot belang”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Een gebied waarop dus juist geïnvesteerd moet worden.”
 
Muziek niet goed verankerd in de school
De schoolleiders zijn ook bevraagd op de inzet van vakdocenten voor muziek en sport en bewegen. 90 Procent van de schoolleiders vindt zowel muziek als sport van groot belang als onderdeel van het aanbod van de basisschool. Voor beide vakgebieden zien zij graag vakleerkrachten in de school, omdat het zeer gespecialiseerde vakken betreft. Nu moet er vaak gekozen worden, omdat de school geen middelen heeft voor meerdere vakdocenten naast de reguliere groepsbezetting. Waar wordt aangegeven dat sport en bewegen goed verankerd is in het onderwijs, zegt 78 procent van de schoolleiders dat dit voor muziek juist niet het geval is. Al bijna de helft van alle scholen heeft ingeschreven op de subsidie ‘Meer muziek in de klas’.
Schoolleiders maken melding van het belang van deze vakken voor het stimuleren van de fysieke en hersenontwikkeling en ook het welbevinden van leerlingen in het algemeen door zich te kunnen uiten of te kunnen genieten van creatief denken, bewegen en muziek. Zij zien hun rol bij deze vakken vooral als faciliterend en inspirerend.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.