Ook voor het schooljaar 2021 – 2022 zijn er gelden beschikbaar voor de werkdrukvermindering. De bedragen voor genoemd schooljaar zijn:

Soort onderwijsBedrag per leerling
Basisonderwijs€ 252,78
Speciaal basisonderwijs€ 379,17
(Voortgezet) speciaal onderwijs€ 505,56

Deze middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een tool gemaakt.
 
Dit budget wordt uitgekeerd als een bedrag per leerling op het niveau van BRIN. De leerlingen van een nevenvestiging worden daardoor toegerekend aan de hoofd locatie. Hierbij wordt gekeken naar het aantal leerlingen op 1 oktober voorgaand schooljaar. Voor 2020/2021 wordt dus gekeken naar het leerlingaantal per 1 oktober 2020. Is het BRIN-nummer van uw school niet bekend? Deze is te vinden via: https://www.duo.nl/zakelijk/instellingsinformatie.jsp.
 
Het bedrag voor uw school is te berekenen met de Tool werkdrukmiddelen.

Downloads

Gerelateerd nieuws