Slob: ‘werkdrukakkoord lijkt bij te dragen aan werkdrukvermindering’

In 2018 sloot demissionair minister Slob een werkdrukakkoord met de onderwijsbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad. De werkdrukmiddelen zijn voornamelijk ingezet voor extra personeel (zo’n 90 procent) en voor de aanschaf van nieuwe materialen of professionaliseringsactiviteiten (10 procent). Dat blijkt uit een tussenevaluatie van onderzoeks- en adviesbureau Oberon. Demissionair minister Slob heeft hierover een kamerbrief geschreven.

Het kabinet stelde structureel € 430 miljoen beschikbaar voor de aanpak van werkdruk in het primair onderwijs. In het schooljaar 2018/2019 zijn de eerste middelen beschikbaar gekomen om de werkdruk terug te dringen. In het akkoord is afgesproken dat de middelen direct bij de schoolteams terechtkomen; zij mogen bepalen hoe het geld wordt uitgegeven. Daarbij waren ook andere partijen betrokken, zoals de schoolleiding (die niet altijd als onderdeel van het team wordt gezien), het bestuur en de PMR. Meer dan de helft van de schoolteams heeft van hun bestuur volledige vrijheid gekregen bij het kiezen van oplossingen. Maar in enkele gevallen heeft toch het bestuur de bestemming van de werkdrukmiddelen bepaald, zonder overleg met de schoolleider/het team.

Uit de tussenevaluatie wordt duidelijk dat met name onderwijsassistenten, vakleerkrachten voor gym of muziek en invalleerkrachten door scholen zijn aangetrokken. Leraren krijgen met de inzet van de werkdrukmiddelen meer tijd en mogelijkheden om zelf te bepalen wanneer ze welke taak uitvoeren.

In de periode 2017-2019 is de formatie onderwijsgevend personeel per saldo met 1400 fte toegenomen. De formatie onderwijsondersteunend personeel is met 4900 fte gegroeid.

Als grootste werkdrukveroorzakers worden gezien: leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag en leren, groeps-, handelings- en ondersteuningsplannen opstellen, uitvoeren en evalueren en de klassengrootte. Administratie wordt vaak aangemerkt als werkdrukverhogend en leraren ervaren meer werkdruk wanneer zij lessen moeten geven waar ze weinig affiniteit mee hebben (zoals muziek en gym).

In casestudies komt de werkdruk van schoolleiders in po en so veel minder vaak aan bod. Uit die studies blijkt dat de schoolleider wel vaak optreedt als procesleider bij de aanpak van werkdruk. Ook blijkt dat veel schoolleiders de nadruk leggen op werkdruk van leraren en niet ook op hun eigen werkdruk.

Uit de tussenevaluatie van Oberon blijkt dat in 2020 op meerdere indicatoren van werkdruk een daling te zien is ten opzichte van 2019. Het aantal personeelsleden dat vaak of altijd extra hard moet werken is in 2020 zelfs met bijna 8 procentpunt gedaald ten opzichte van 2017. Slob: “Ik ben erg tevreden dat het werkdrukakkoord lijkt bij te dragen aan werkdrukvermindering in het po. Tegelijkertijd zien we ook dat nog niet voor iedereen de werkdruk is gedaald. Een deel van de leraren geeft bijvoorbeeld aan dat de werkdruk op school (sterk) is gedaald, maar de eigen werkdruk nog niet. Een veelgehoorde verklaring daarvoor is dat de extra handen vaak maar voor een aantal leraren effect hebben.” Slob geeft in een Kamerbrief aan dat het bedrag dat scholen krijgen om de werkdruk aan te pakken de komende jaren nog verder oploopt, naar € 430 miljoen structureel vanaf schooljaar 2024/2025. “Zo kan uiteindelijk al het onderwijspersoneel profiteren van deze aanpak.”

In zijn brief geeft de demissionaire minister aan trots te zijn op hoe schoolteams in het primair onderwijs vanaf het eerste moment hard aan de slag zijn gegaan met de inzet van de werkdrukmiddelen. Het gesprek op school wordt gevoerd en er zijn mooie plannen gemaakt en uitgevoerd om de oorzaken van de werkdruk direct aan te pakken. Dat werpt volgens hem zijn vruchten nu af.

In zijn brief gaat de minister dieper in op de genomen stappen. Ook schenkt hij hierbij aandacht aan de klassengrootte.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Links

Gerelateerd nieuws