Vakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben op 9 februari 2018 een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. Dit werkdrukakkoord betekent dat scholen met ingang van het schooljaar 2018-2019 237 miljoen euro extra kregen om werkdruk aan te pakken. Het ministerie van OCW heeft voor scholen een visual gemaakt over het werkdrukakkoord.


Op 6 maart 2019 besloot minister Slob om het geld voor het terugdringen van werkdruk eerder beschikbaar te stellen. Dat betekent dat scholen met ingang van schooljaar 2019-2020  333 miljoen euro hebben ontvangen voor de aanpak van werkdruk. Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt in het schooljaar 2019-2020 circa 49.500 euro. 

Eind 2019 is weer besloten om geld beschikbaar te stellen voor het terugdringen van de werkdruk, met het Convenant aanpak lerarentekort. Hiermee zal per schooljaar 2020-2021 380 miljoen euro beschikbaar worden gesteld. Daarnaast is in het convenant afgesproken dat een deel van het geld gereserveerd zal worden voor het (v)so. Dat komt neer op een volgende verdeling van de middelen: het regulier basisonderwijs ontvangt 244 euro per leerling, het speciaal basisonderwijs ontvangt 366 euro per leerling en het (voortgezet) speciaal onderwijs ontvangt 488 euro per leerling.

Scholen moeten op twee manieren verantwoorden hoe zij dit geld ieder schooljaar besteden: het schoolbestuur neemt een verantwoording op in het bestuursverslag en in het financiële verslag. Het schoolbestuur moet dit uiterlijk 1 juli 2020 doen. De schoolleider zorgt voor verantwoording naar de personeelsgeleding van de medezeggenschapraad (PMR) en het team op school. De schoolleider moet dit direct na het einde van het schooljaar doen.

 

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws