Werkdruk en salariskloof samen verminderen

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Michel Rog, woordvoerder Onderwijs namens het CDA in de Tweede Kamer.
 
Met de komst van PO in actie is er sprake van een heuse emancipatiebeweging in het primair onderwijs. De initiatiefnemers wijzen met een groot zelfbewustzijn op de noden in de sector: de werkdruk is hoog en het salaris is onmiskenbaar lager dan in het voortgezet onderwijs. Ik heb veel bewondering voor de initiatiefnemers en voor wat er al bereikt is. Want met het werkdrukakkoord dat dit kabinet sloot met de PO-Raad, AVS en andere onderwijsvakbonden is komend schooljaar al t 237 miljoen beschikbaar voor extra handen in de klas, kleinere klassen of extra ondersteuning. Voor de uitwerking van de plannen trekken schoolleiders en leerkrachten samen op voor gerichte interventies op schoolniveau. In 2022 loopt het bedrag dat beschikbaar is voor werkdrukverlichting op tot t 430 miljoen. Maar zal door deze maatregelen de kritiek op de te hoge werkdruk op slag verstommen? Ik denk het niet. Naast geld voor extra handen in de school zullen we schoolleiders en leerkrachten weer als professionals moeten benaderen en erkennen. Overheid en schoolbestuurders dienen zich te leren beheersen en minder voor te schrijven hoe het onderwijs in de klas vorm moet krijgen en hoe leeropbrengsten getoetst en geadministreerd moeten worden.

Meer vertrouwen leidt tot een sterker verantwoordelijkheidsgevoel. Dit kabinet zet daartoe een aantal stappen. Zo is het inspectietoezicht vanaf dit schooljaar minder gericht op afvinklijstjes en meer narratief vormgegeven. We verminderen het aantal verplichte toetsmomenten en leraren en schoolleiders krijgen meer invloed op de besteding van middelen in de school. De overheid kan door meer geld en minder regels een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de werkdruk. Maar schoolbestuurders en schoolleiders kunnen dat ook. Tijdens mijn werkbezoeken heb ik gemerkt dat er grote verschillen zijn tussen scholen in welke taken leraren krijgen toebedeeld. Sommige scholen kiezen voor het beleggen van een veel grotere verantwoordelijkheid bij ouders als het gaat om jaarfeesten en niet-lesgebonden schoolactiviteiten, waar het bij andere scholen allemaal op het bordje van leraren terechtkomt. Soms klagen leraren over de enorme administratieve verantwoordingslast die niet door de onderwijsinspectie, maar door het schoolbestuur wordt opgelegd. En onlangs sprak ik een schoolbestuurder die de schooltijden naar beneden had bijgesteld om de werkdruk voor het onderwijspersoneel op zijn scholen te verlichten. Hij vermoedde dat op veel scholen meer les wordt gegeven dan de wettelijke onderwijstijd voorschrijft.

Ik pleit dan ook voor een gezamenlijke gerichtheid op het verminderen van de werkdruk door overheid, schoolbestuurders, schoolleiders en leraren. En dat geldt ook voor het verminderen van de salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs. Ik ben er trots op dat dit kabinet bovenop de inflatiecorrectie t 270 miljoen structureel beschikbaar stelt voor extra salaris- en carrièreperspectief in het primair onderwijs. Maar alleen meer geld vanuit de overheid is geen garantie voor meer salaris voor leraren. Want in de afgelopen tien jaar hebben leerkrachten in het basisonderwijs met dezelfde middelen van de overheid 3 procent minder salarisstijging gekregen dan de collega’s in het voortgezet onderwijs. En de functiemix-afspraak is door de vo-sector wel nagekomen, maar de PO-Raad kwam de afspraak met vakbonden en overheid bij lange na niet na. Ook komt er in het primair onderwijs veel minder van het beschikbare geld voor salaris in de portemonnee van leerkrachten terecht, onder meer door veel hogere afdrachten aan fondsen en bovenwettelijke uitkeringen. Naast extra geld van de overheid hebben werkgevers- en werknemersorganisaties dus ook een verantwoordelijkheid om het beschikbare geld voor leerkrachten en schoolleiders daadwerkelijk bij hen terecht te laten komen. Zo kunnen we gezamenlijk werken aan het nog aantrekkelijker maken van de sector en een bijdrage leveren aan de bestrijding van het lerarentekort.
 
Reageren?
Mail naar m.rog@tweedekamer.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.