Weer brandbrief tekortschietende exploitatievergoeding naar Kamer

 Weer brandbrief tekortschietende exploitatievergoeding naar Kamer

Het primair onderwijs kent nog steeds een ontoereikende exploitatievergoeding. De AVS schreef daarom pas geleden- samen met zes andere onderwijsorganisaties – voor de vierde keer een brief hierover aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Dijksma deelde deTweede Kamer onlangs mee dat ze eenhogere vergoeding voor exploitatiekostenvan basisscholen vooralsnog nietnodig vindt, omdat er nog geen volledigbeeld is van de vermogenspositievan de scholen. Dijksma wil eerst eennader onderzoek naar de vermogenspositievan de scholen afwachten. DeAVS en andere onderwijsorganisatiesvinden dit een onjuist argument:deze vermogenspositie is niet helder,omdat de lumpsumbekostiging pashalverwege 2006 is ingevoerd. Terwijlde organisaties ruim daarvóór al vroegenom de exploitatievergoeding inovereenstemming te brengen met dewerkelijke kosten voor onderhoud,energie, schoonmaak en huisvesting.Uit onderzoeken die in 2006 zijngedaan, blijkt dat die vergoeding achterblijft bij de feitelijke ontwikkeling vande kosten (verouderde normbedragen).Een citaat uit de nieuwe brandbrief:

“Natuurlijk passen de scholen hunuitgaven aan de inkomsten aan om tevoorkomen dat er exploitatietekortenontstaan of snijden zij in het personeelsbestandom zo de tekorten aante vullen. Dat is weliswaar mogelijkmet het lumpsumbudget, maar staathaaks op het uitgangspunt van deredelijke behoefte van een in normaleomstandigheden verkerende school.”Ook wordt in de brief gewezen op hetfeit dat in het voortgezet onderwijspas tien jaar na de invoering van delumpsum signaleringsgrenzen voorfinanciële reserves zijn vastgesteld.”Moet het po zo lang wachten tot ereen standpunt wordt ingenomen overde toereikendheid van de materiëleinstandhouding?”

De Tweede Kamercommissie voorOnderwijs heeft inmiddels vergaderdover de jaarverslaglegging in het po.De uitkomsten waren bij het ter persegaan van deze Kader Primair nog nietbekend.
         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.