WEC-Raad maakt Kwaliteitsagenda Speciaal onderwijs

De WEC-Raad heeft eind november een ‘Kwaliteitsagenda Speciaal Onderwijs 2007-2011’ aan staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW toegestuurd: een specifiek meerjarig plan van aanpak voor de ondersteuning van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de Regionale Expertise Centra (REC’s).De WEC-Raad nam het initiatief onder andere naar aanleiding van (inspectie-)rapportages over de vermeende slechte kwaliteit van het speciaal onderwijs (so) en de ontwikkelingen in het kader van Passend onderwijs. Ook ontbreekt het so in de Kwaliteitsagenda PO van Dijksma zelf. De Kwaliteitsagenda SO komt voort uit en ligt in het verlengde van de Implementatie Leerlijnen, waar de WEC-Raad al meer dan een jaar mee bezig is. In de agenda staat op welke onderwerpen de WEC-Raad het speciaal onderwijsveld ondersteuning wil bieden.Dit zijn:• Verbetering van de kwaliteit: kwaliteitszorg, implementatie leerlijnen, inrichten kwalificatiestructuur vso, actieve ondersteuning van zwakke scholen door een expertgroep bij het uitvoeren van verbeterplannen, professionalisering van personeel en de uitvoering van ambulante begeleiding;• Aanpak van de wachtlijsten;• Beperking van de groei van het (v)so;• Ondersteuning van de speciale scholen en REC’s bij de regionale vormgeving van Passend onderwijs.De WEC-Raad wil dat in 2011 op 75 procent van de so-scholen de leerlijnen zijn geïmplementeerd, dat 90 procent van de scholen met een kwaliteitssysteem werkt, dat personeel geprofessionaliseerd is in het werken met handelingsgerichte diagnostiek en dat er een flexibele dienstverlening is als het gaat om ambulante begeleiding. In de agenda is ook aangegeven hoe de WEC-Raad op korte termijn al de eerste activiteiten gaat uitvoeren en tot een definitieve en concrete uitwerking van de kwaliteitsagenda met bijbehorende meerjarenbegroting wil komen. De WEC-Raad vindt dat de sector zelf verantwoordelijkheid draagt in het traject van Kwaliteitsverbetering, maar heeft niet de intentie voor de uitvoering een groots opgezette projectorganisatie op te tuigen. Vooral via gebruikmaking van de bestaande infrastructuur van de WEC-Raad, de landelijke clusterverenigingen en het REC-Beraad zullen de speciale scholen en REC’s worden uitgedaagd, gestimuleerd en ondersteund deel te nemen en uitvoering te geven aan de genoemde thema’s. Het bestaande draagvlak kan daarvoor ten volle benut worden, evenals aansluiting bij de reeds positief verlopende projecten als invoering Zelfevaluatie Kwaliteitszorg, implementatie leerlijnen (v)so, Op de rails en Herstart. Voor de ondersteuning wil de WEC-Raad de bestaande contacten met de landelijke organisaties en verenigingen, de regionale ondersteuningsinstellingen en de opleidingen nauw betrekken en waar mogelijk en nuttig zal samenwerking worden gezocht met de uit te voeren kwaliteitsplannen in het primair en voortgezet onderwijs. Vanzelfsprekend kunnen de door de WEC-Raad geformuleerde ambities alleen worden waargemaakt als er een toereikende, meerjarige facilitering voor beschikbaar komt.Meer informatieDownload voor de specifieke plannen en uitvoering de ‘Kwaliteitsagenda Speciaal onderwijs 2007-2011’ viawww.wecraad.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.