Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer goedkeuring gegeven aan de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Dat betekent dat de invoering van deze wet op 1 januari 2020 ingaat. Deze wet geldt voor heel Nederland. Genoemde wet biedt voor het primair onderwijs, in sommige situaties, de mogelijkheid om in de cao af te wijken. Nu er nog geen nieuwe cao voor het primair onderwijs is afgesloten, gelden vanaf 1 januari 2020 vooralsnog de wettelijke uitgangspunten.

De Wet arbeidsmarkt in balans is in het leven geroepen om de ketenbepaling aan te passen, duidelijkheid te scheppen voor oproepkrachten, ontslagmogelijkheden te verruimen en de transitievergoeding te regelen. De verwachting is dat er op sommige onderdelen van de wetgeving nog nadere uitvoeringsregels zullen komen.

Ketenbepaling
De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het nog mogelijk om aansluitend drie contracten in maximaal twee jaar aan te gaan. Dit wordt verruimd naar drie contracten in drie jaar. In de ketenbepaling is een uitzondering gemaakt voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte. De invalkrachten kunnen alleen in deze situatie meerdere contracten krijgen die niet meetellen voor de ketenbepaling. Hierdoor geldt niet de verplichting om na drie contracten een vast dienstverband aan te gaan.

Oproepkrachten
De wet definieert verschillende contracten als een oproepovereenkomst. Dat zijn:
– nulurencontracten,
– min/max-contracten en
– arbeidsovereenkomsten waarbij op basis van artikel 7:628 BW de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten (uitzendwerk).
Als in een contract wordt vastgelegd hoeveel uren de werknemer per jaar moet werken en de werkgever per periode hiervoor een vast salaris betaalt, dan geldt dat niet als oproepcontract.

Verder is bepaald dat de werknemer minstens vier dagen vooraf moet worden opgeroepen door de werkgever. De oproep moet schriftelijk of elektronisch gebeuren (dus bijvoorbeeld per mail). Als aan deze voorwaarden niet is voldaan, hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep.
Als de werkgever binnen vier dagen voor aanvang van het werk met wijzigingen komt, dan heeft de werknemer recht op loonbetaling zoals in de oorspronkelijke oproep.
De oproepkracht heeft een opzegtermijn van vier dagen.

Uitbreiding ontslagmogelijkheid
De ontslagmogelijkheid wordt uitgebreid. Zo kunnen verschillende kleine omstandigheden ook ontslag tot gevolg hebben. Er wordt gesproken over cumulatie voor ontslag.

De ingangsdatum van de transitievergoeding (ontslagvergoeding) gaat in vanaf dag één. Nu is dat nog vanaf twee jaar.

De opbouw van de transitievergoeding wordt 1/3 van het maandsalaris per gewerkt jaar. De extra opbouw van de transitievergoeding bij een dienstverband van meer dan 10 jaar vervalt. Daarmee wordt het ontslag van werknemers met een langer dienstverband goedkoper. Over de transitievergoeding is een overgangsbepaling opgenomen. Zo blijven de huidige regels gelden wanneer:
– de procedure bij het UWV of de kantonrechter is gestart voor 1 januari 2020
– de arbeidsovereenkomst voor die datum is opgezegd, of de werknemer voor die datum met het ontslag heeft ingestemd.

Premiedifferentiatie
Er komt onderscheid in het berekenen van premies. Dat leidt ertoe dat de verschillen tussen vaste en flexibele krachten kleiner worden. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om werknemers in vaste dienst te nemen.
Een gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld een payroller duurder wordt, omdat daarvoor dezelfde arbeidsvoorwaarden gaan gelden als voor reguliere werknemers.

Links

Gerelateerd nieuws