Wat is de wet BIO?

De Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel dat daarop berust, treden per 1 augustus a.s. in werking. Als gevolg hiervan zullen scholen voortaan een bekwaamheidsdossier bijhouden van iedere leraar. In dit dossier worden de resultaten opgenomen van de afspraken die de werkgever met de leraar maakt over het ontwikkelen en onderhouden van diens bekwaamheid. Als leidraad hiervoor gelden landelijk vastgestelde bekwaamheidseisen. Daarnaast zullen lerarenopleidingen hun studenten opleiden volgens deze bekwaamheidseisen. Elk getuigschrift dat na deze datum wordt uitgereikt, garandeert dat de eigenaar voldoet aan dit vastgestelde pakket aan basisvaardigheden.

Het vaststellen van bekwaamheidseisen is een belangrijk element in een breder kwaliteitsstelsel dat zijn ankers heeft in diverse onderwijswetten. De overheid stelt heldere kwaliteitsnormen die ruimte laten aan de scholen. Deze normen betreffen inhoudelijke eisen aan het onderwijs (zoals kerndoelen), eisen aan de beroepskwaliteit van onderwijspersoneel (bekwaamheidseisen) en eisen aan onafhankelijk en stimulerend toezicht.

De bekwaamheidseisen bieden concrete aangrijpingspunten voor het curriculum van lerarenopleidingen en zijn een maatstaf voor scholen voor het ontwikkelen en onderhouden van de bekwaamheid van hun personeel.
Onder regie van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) heeft de beroepsgroep leraren haar bekwaamheideisen opgesteld. Deze zijn landelijk vastgesteld in het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Inmiddels heeft de minister van de NSA ook een voorstel ontvangen voor bekwaamheidseisen voor schoolleiders in het primair onderwijs. Voor de bekwaamheidseisen voor ondersteunend personeel (bijv. onderwijsassistent, instructeur of praktijkbegeleider) in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs is er nog geen voorstel. Te zijner tijd zal het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel met deze eisen worden aangevuld.

Bekwaamheidsdossier voor elke leraar

De bekwaamheidseisen laten overigens wel ruimte voor aanvullende competenties. Het is slechts een basispakket aan kennis en vaardigheden. Scholen kunnen bijvoorbeeld bij het benoemen van personeel extra vaardigheden vragen die zijn afgestemd op hun specifieke situatie. Zij kunnen met de lerarenopleidingen in hun omgeving afspraken maken over het ontwikkelen van deze competenties.

Het schoolbestuur heeft de taak om in het schoolplan of kwaliteitszorgverslag vast te leggen hoe de vereiste bekwaamheden worden onderhouden. Dit vormt dan weer de basis voor verdere concrete afspraken tussen de school en onderwijspersoneel. Hierbij kan het gaan om het volgen van een cursus, maar ook om bijvoorbeeld coaching, teamgesprekken of leren op de werkplek. De resultaten van deze afspraken worden opgenomen in het bekwaamheidsdossier wat verder slechts een onderdeel zal zijn van het personeelsdossier waarin certificaten, diploma’s, bewijzen van deelname etc. worden bewaard. De AVS juicht deze ontwikkeling toe. Het is een uitwerking van de gedachte dat iedereen een leven lang leert en biedt de mogelijkheid voor scholen om te werken aan bekwaamheidseisen op organisatieniveau.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.