Begin januari berichtten de media naar aanleiding van een rapport van de MOgroep, de brancheorganisatie in de kinderopvang, over verwachte wachtlijsten voor de buitenschoolse opvang van basisschoolleerlingen.Kinderopvangorganisaties hebben te maken met een groeiende vraag van ouders om hun kinderen voor en na school op te vangen. Dit wordt mede veroorzaakt door de buitenschoolse opvangverplichting voor scholen vanaf 1 augustus aanstaande. De meeste scholen besteden dit uit aan een kinderopvangorganisatie. Uit het rapport van de MOgroep blijkt dat bijna de helft van deze organisaties al een wachtlijst kent. Met het oog op de buitenschoolse opvang is men wel bezig met het uitbreiden van de capaciteit, maar dat zal volgens de MOgroep niet voldoende zijn om aan de groeiende vraag in 2007 te voldoen. Vooral in stedelijk gebied, zoals de Randstad en nieuwbouwwijken op VINEX-locaties, voorziet de MOgroep problemen met het vinden van ruimte. Bijna een op de vijf kinderopvangorganisaties met een wachtlijst klaagt dat ze geen medewerking van de gemeente krijgt om het capaciteitsproblemen op te lossen. Bij bijna een derde van de buitenschoolse opvang wordt ook met een sportvereniging samengewerkt. Bij ruim een kwart is het welzijnswerk of het lokale jeugdbeleid betrokken, bij een vijfde de bibliotheek, 15,5 procent de muziekschool en 8,5 procent de scouting. Wanneer een school samenwerkt met een kinderopvangorganisatie die op bepaalde dagen een wachtlijst heeft, is te verwachten dat de kinderopvangorganisatie overweegt om vanwege de groeiende vraag haar aanbod uit te breiden. Als dat onvoldoende lukt, ligt het voor de hand dat de school ook gaat samenwerken met een kinderopvangorganisatie die op die dagen wel plaatsen heeft.Feiten en regelsScholen worden verantwoordelijk voor de aansluiting tussen onderwijs en de buitenschoolse opvang. Deze opvang kan bestaan uit voorschoolse en naschoolse opvang én opvang op vrije dagen, tijdens schoolvakanties of een combinatie hiervan. Ouders maken hun wensen kenbaar bij de school. De uitkomsten daarvan zullen scholen, na overleg met de betrokken ouders en in overleg met de MR, uitwerken in een model dat aansluit bij de wensen van de ouders. De MR krijgt adviesrecht op de vaststelling of wijziging van de manier waarop de buitenschoolse opvang wordt georganiseerd. De buitenschoolse opvangverplichting geldt als de ouders hierom verzoeken, ook als maar één ouder erom verzoekt. Afhankelijk van de wensen van deze ouder(s) doet de school een voorstel voor een arrangement van buitenschoolse opvang. De school kan daarover afspraken maken met de kinderopvangorganisatie, zodat de ouder(s) daar gebruik van kan maken. Ouders betalen immers zelf voor de buitenschoolse opvang. Zij kunnen hiervoor een inkomensafhankelijke bijdrage krijgen via de Wet Kinderopvang. Deze wet geeft alle werkende of studerende ouders die van kinderopvang gebruik maken, recht op een kinderopvangtoeslag. De kwaliteit van de buitenschoolse opvang wordt ook gewaarborgd via de Wet Kinderopvang. Naast de mogelijkheid om de opvang uit te besteden aan een kinderopvangorganisatie, staat het de school vrij – indien ouders hierom verzoeken – eventueel zelf een aanbod te verzorgen. Hiervoor dient de school een aparte rechtsvorm in het leven te roepen, die wordt gemeld bij en geregistreerd door de gemeente. Deze vorm van opvang dient eveneens aan de kwaliteitseisen op grond van de Wet Kinderopvang te voldoen. Dus ook als de opvang plaatsvindt in een schoollokaal, gelden de eisen van de Wet Kinderopvang.Kijk voor meer informatie over het regelen van (buitenschoolse) kinderopvang opwww.schoolenopvang.nlActueelKader Primair 5 – Januari 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws