Verkiezingen: waar is de schoolleider in de programma’s?

Met nog maar een krappe week tot aan de verkiezingen is zo’n 59% procent van de kiesgerechtigde mensen nog steeds zwevend. Weet jij al waar je op stemt volgende week? Ken je de verkiezingsprogramma’s en heb je scherp welke partijen ook aandacht hebben voor de schoolleider? De hoogste tijd om je er in te verdiepen! AVS helpt je daarbij.

Het onderwijs staat voor flinke uitdagingen en heeft enorme personeelstekorten. Maar in de debatten en campagnes komen deze thema’s nauwelijks voorbij. Politieke partijen hebben gelukkig wel ideeën over onderwijs. Maar hebben ze dit ook over schoolleiders? AVS dook in de verkiezingsprogramma’s van verschillende politieke partijen om de standpunten en voorstellen rondom dit thema voor je op een rij te zetten.

JA21, FvD, Volt, PvdD en BBB

In het verkiezingsprogramma van JA21, FvD of Volt wordt de schoolleider niet specifiek benoemd. De Partij voor de Dieren (PvdD) schrijft dat de lonen in het onderwijs fors verhoogd moeten worden en de BBB stelt dat we trots moeten zijn op mensen die ervoor zorgen dat onze kinderen onderwijs krijgen. Of schoolleiders bij beide partijen daar ook onderdeel van uitmaken wordt niet duidelijk.

CDA, D66 en PVV

De PVV zegt niets over schoolleiders maar schrijft dat maximaal 20% van de onderwijsbegroting naar overhead en minimaal 80% naar de klas gaat. D66 wil de tekorten in het onderwijs radicaal aanpakken door schoolleiders meer vertrouwen en regie te geven. Met marktconforme arbeidsvoorwaarden en salarissen. Ook stelt D66 dat schoolleiders bepalend zijn voor de kwaliteit van onderwijs. Door de schoolfunctie te verbreden wordt de schoolleider weer in positie gebracht en wordt het beroep aantrekkelijker gemaakt. Het CDA zegt niets over schoolleiders in hun verkiezingsprogramma. Daar waar gesproken wordt over het lerarentekort noemt de partij de versterking van de school als team van professionals.

NSC, CU en SP

De SP zegt in hun programma niets over schoolleiders maar wel iets over bestuurders. Namelijk dat zij onder de onderwijs-CAO moeten vallen. De ChristenUnie (CU) schrijft dat er geïnvesteerd moet worden in het vak van schoolleider en dat Nederland breed opgeleide en vakbekwame schoolleiders nodig heeft. Sterke schoolleiders zijn cruciaal voor het goed functioneren en de innovatiekracht van de school aldus de partij. Er moet meer professionele ruimte voor schoolleiders zijn en zij moeten meer medezeggenschap krijgen over de middelen van passend onderwijs. Ook moet er in navolging van het PO een register komen voor schoolleiders in het VO. NSC spreekt over structurele bekostiging en dat het vervolgens aan de onderwijsleiding is om te zorgen voor onderwijs van hoge kwaliteit. Samen met docenten organiseert de schoolleiding het onderwijs en betrekken zij ouders daar actief bij.

SGP, VVD en PvdA/GroenLinks

PvdA/GroenLinks schrijft dat zij het tekort aan schoolleiders wil terugdringen. Ze willen ervoor zorgen dat schoolbesturen kwalitatief en kwantitatief gaan investeren in schoolleiderschap Zij-instromers die de overstap maken krijgen een overgangsvergoeding als zij terugvallen in inkomen. Ook spreekt de partij uit dat het salaris van onderwijspersoneel op scholen met veel kwetsbare leerlingen structureel verhoogd moet worden. Het is niet duidelijk of schoolleiders daar ook bij horen. De VVD stelt de hoogste prioriteit aan het oplossen van personeelstekort. De partij wil schoolleiders meer ruimte geven om hun vak goed uit te kunnen oefenen. Zij stellen dat schoolleiders elke dag het verschil maken op school en dat de overheid naast de schoolleiders moet staan. Ze spreken over het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden, regionale samenwerking, het verminderen van uitval en het ondersteunen van zij-instromers. Schoolleiders moeten aldus de VVD ondersteunt worden op het gebied van digitale vaardigheden. De SGP zegt in haar verkiezingsprogramma dat bij salarisverhogingen in het onderwijs er uitdrukkelijk oog moet zijn voor de positie van schoolleiders. Ze willen het wetsvoorstel over strategisch personeelsbeleid afgeschaft zien omdat het meer lasten dan lusten oplevert voor schoolleiders. Daarnaast spreekt de partij over voldoende ondersteuning voor zij-instromers die schoolleider willen worden en stellen ze dat overheidsbeleid niet tot extra lasten voor schoolleiders mag leiden. Het tekort aan schoolleiders is nijpend en vraagt om scherpe keuzes en praktische ondersteuning.

Zelf aan de slag

Gelukkig is er in de verkiezingsprogramma’s ook het nodige over onderwijs in het algemeen te vinden. Maar hoe kom je daar nu snel achter? In drie simpele stappen weet jij alles over het onderwijs in de verschillende verkiezingsprogramma’s te vinden:

  1. Bekijk de verkiezingsprogramma’s van de partijen die jij met elkaar wilt vergelijken
  2. Maak gebruik van de zoekfunctie door te klikken op het vergrootglas of klik op de toetsen Ctrl + F en type bijvoorbeeld in: ‘onderwijs’
  3. Met de pijltjes naar boven en beneden scan je in no-time het programma en weet je waar de partij voor staat!

Zo kun je dat natuurlijk ook voor tal van andere onderwerpen die jij belangrijk vindt doen. Handig toch?

Verkiezingen en de inzet van AVS

Al in de zomer heeft AVS ter ondersteuning aan de verkiezingsprogramma’s haar input met diverse politieke partijen gedeeld:

Ieder kind heeft recht op het beste onderwijs. Hiervoor zijn voldoende schooldirecteuren nodig, omdat zij een cruciale rol spelen in het aantrekkelijk maken van een school om in te werken én om de grote maatschappelijke uitdagingen binnen het onderwijs aan te gaan: kansengelijkheid, passend onderwijs, digitalisering, verbetering basisvaardigheden en anders organiseren. De schooldirecteur is degene die deze transities initieert, organiseert en tot resultaten brengt.

Direct na de verkiezing start het proces om een nieuw kabinet te vormen. AVS volgt deze ontwikkelingen op de voet en blijft actief met diverse partijen in gesprek over de cruciale rol van schoolleiders in het onderwijs.