De Tweede Kamer stemde tijdens een spoeddebat op 7 mei voor een motie van Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) om diplomering in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) mogelijk te maken op basis van eigen schoolresultaten. Na overleg met verschillende onderwijsorganisaties komt minister Slob van Onderwijs tot de conclusie dat er geen mogelijkheden zijn om de motie uit te voeren.
 
Het spoeddebat met minister Slob van Onderwijs vond plaats naar aanleiding van een aangenomen Kamermotie om leerlingen in het vso geen staatsexamen te laten doen, maar een diploma te verstrekken op basis van de eigen schoolresultaten. Minister Slob wilde de motie niet uitvoeren om de waarde van het diploma te behouden. Slob schrijft in een brief op 8 mei aan de Tweede Kamer:
“De motie is, zoals ik al schetste in mijn brief van 6 mei, niet uitvoerbaar, omdat scholen niet kunnen voldoen aan de inhoudelijke eisen voor het diploma en zij ook geen licentie hebben.” Slob geeft ook aan dat het verstrekken van een licentie tijd kost. “Naast het creëren van een juridische mogelijkheid om licenties te kunnen verstrekken, hebben scholen tijd nodig om te voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan een examenlicentie met als doel om de waarde van de uitgegeven diploma’s te borgen. Dit is zeer waarschijnlijk niet voor het einde van het huidige schooljaar gereed.” Om de doorstroom naar het vervolgonderwijs te kunnen garanderen moet er bij het examen aandacht zijn voor alle eindtermen van het schoolexamen. Er is alleen sprake van een volwaardig diploma als er aan alle basiseisen van het diploma kan worden voldaan, staat in de wet.
 
Uit de gesprekken met diverse onderwijsorganisaties bleek opnieuw dat zij nog steeds het standpunt steunen dat deze motie niet uitvoerbaar is. “Dit alles maakt dat ik er bij blijf dat examinering via het staatsexamen het meest recht doet aan deze groep leerlingen en het ze een eerlijke kans biedt om een volwaardig diploma te halen.”
 
Minister Slob geeft daarnaast aan in de brief begrip te hebben voor de extra spanning die dit voor vso-leerlingen die examen doen met zich mee brengt. Daarom worden er ook extra maatregelen genomen de examinering soepel te laten verlopen. Zo is er vooraf een gesprek tussen het CvTE en de vso-school en mogen leraren tijdens de afname van het examen aanwezig zijn. Ook is er een extra mogelijkheid tot herkansing. Ook krijgen leerlingen tot 1 januari 2021 de tijd om hun examen af te ronden en mogen ze na de zomervakantie alvast aan een vervolgopleiding beginnen.
 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim