Vroeg beginnen essentieel voor bestrijding achterstanden

De projectgroep Wsns-oab gaf opdracht om de ontwikkelingen op het gebied van onderwijsachterstanden in kaart te brengen. Voetsporen 2005, het jaarlijkse bericht over het onderwijsachterstandenbeleid, vermeldde onlangs de stand van zaken over onder meer Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), schakelklassen en het Onderwijskansenplan.

VVE werpt veel vruchten af. Uit onderzoek dat in Nederland en in het buitenland is uitgevoerd blijkt dat VVE-programmma’s een groot effect hebben op de cognitieve en de taalontwikkeling van kinderen. Dit geldt met name voor kinderen in achterstandssituaties. In het buitenland zijn opvang, zorg en educatie integraal in kindercentra ondergebracht, een systeem dat volgens de onderzoekers ook in Nederland zou moeten worden ingevoerd. Het educatieve aanbod in de peuterspeelzalen is van goede kwaliteit. Schakelklassen zijn in de huidige vorm een nieuw fenomeen. Momenteel vinden25 pilots plaats in de vier grote steden en in middelgrote en kleinere gemeenten. De uitvoering van deze pilots verloopt niet probleemloos, maar ligt wel op schema. De schakelklas kan een krachtig instrument worden voor het verbeteren van taalvaardigheid, mits gemeenten en besturen gezamenlijk een integrale visie op taalbeleid ontwikkelen.

In de vier grote steden is het vierjarige Onderwijskansentraject inmiddels afgesloten. De ervaringen zijn positief, het onderwijskansenplan draagt duidelijk bij aan een doelgerichte en planmatige aanpak van onderwijsachterstanden. Leerkrachtvaardighedenzijn verbeterd en de school heeft een duidelijker visie.

Over de vraag of zorgbeleid en achterstandenbeleid volledig geïntegreerd moeten worden, lopen de meningen uiteen. Wel is duidelijk dat de beleidslijnen elkaar versterken, bijvoorbeeld bij de professionalisering. Het accent van de projectgroep Wsns-oab, ingericht om meer samenhang tussen de beleidslijnen aan te brengen, ligt op de onderwijspraktijk. Maar ook het bestuurlijke niveau verdient aandacht, aldus Voetsporen.

De projectgroep Wsns-oab coördineert de landelijke activiteiten rond het onderwijsachterstandenbeleid en heeft daarnaast als doel meer samenhang tot stand te brengen tussen het onderwijsachterstandenbeleid en het traject Wsns+. De projectgroep Wsns-oab bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties voor besturen en management in het onderwijs (waaronder de AVS) en een waarnemer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

ActueelKader Primair 4 – December 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.