Vragen over taakbeleid en hulpmiddelen

 Vragen over taakbeleid en hulpmiddelen

Door aanpassingen in de regelgeving en uitvoeringsafspraken omtrent taakbeleid en hulpmiddelen krijgt de AVS Helpdesk veel vragen binnen over de normjaartaak, bapo, schooltijdenregeling en schooltaken. Een toelichting:

Normjaartaak (CAO-PO 2006-2008)
De normjaartaak omvat 1659 uur.De lesgevende component – decontacturen – tellen 930 uur.Deskundigheidsbevordering en professionaliseringtellen voor 166 uur ( 83 uurafspraak tussen directeur en werknemer).Dus resteert 563 uur om zelf in tevullen onder de noemer taakbeleid.Het is belangrijk om – indien van toepassing- bovenschools beleid te makenover de berekening van de werktijdfactor,compensatie en Bapo. Voor die berekeningenheeft de AVS verschillendemodellen ontwikkeld.

Cyclus
Jaarlijks dient het taakbeleid te wordenherzien. De P(G)MR heeft hierbij instemmingsrecht.Schoolspecifiek kan mentaakbeleid aanpassen en in de taakdifferentiatieinpassen.

Schooltijdenregeling
Als een school ervoor kiest een andereschooltijdenregeling te hanteren, heeftdat gevolgen voor het compensatiebeleidop school- of bestuursniveau. Zo kanhet ertoe leiden dat werknemers nietmeer automatisch hun Bapo kunnenkoppelen aan eventuele compensatie.

Bapo
De regelingen rond Bapo en taakbeleidblijven grotendeels hetzelfde. Metbehulp van AVS-instrumenten kan eenjuiste berekening gemaakt worden vande gewenste Bapo en de inzet in deorganisatie.

De AVS heeft voor alle onderdelengeschikte modellen en instrumenten omvoor de hand liggende vragen te beantwoorden.Van een simpele berekening van dewerktijdfactor tot complete taakbeleidsplannen.Kijk daarvoor bij Producten.

         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.