Om leden goed inzicht te geven in de afspraken in het onderhandelaarsakkoord hebben we de afgelopen dagen de belangrijkste vragen en bijbehorende antwoorden op een rijtje gezet. Deze vragen werden gesteld bij de Helpdesk of tijdens het eerste webinar dat op 26 april is gehouden. Zie hieronder de presentatie die is gebruikt tijdens het webinar.

De looptijd

De looptijd is tot 31 mei 2022. Wat betekent dit? Nu alleen loonkloof dichten?

Ja, deze CAO gaat over het dichten van de loonkloof met een extra voor de schoolleiders. In de volgende onderhandelingen komen weer andere onderwerpen op de agenda, zoals bijvoorbeeld functiewaardering.

Worden toekomstige CAO-onderhandelingen met PO en VO gelijktijdig gevoerd?

Op het gebied van de loonontwikkeling zal vanaf nu onderlinge afstemming plaatsvinden om een nieuwe loonkloof te voorkomen.
In het coalitieakkoord is ook vermeld dat er toegewerkt wordt naar funderend onderwijs.

Is AVS tevreden met dit resultaat?

Voor de AVS geldt dat het resultaat het hoogst haalbare is voor de schoolleiders.

Effecten voor D13

Wat is de concrete stijging voor D13 laatste trede?

De concrete stijging € 145 (€ 6.270 -/- € 6.125) per maand + arbeidsmarkttoelage € 100 per maand + bindingstoelage € 263,94 per jaar. Daarnaast neemt de eindejaarsuitkering toe van 6,3 naar 8,33%.

Met welke functie in het VO is D13 vergeleken?

Er heeft geen vergelijking plaatsgevonden. We zijn van het ene loongebouw (PO) naar het andere loongebouw (VO) gegaan. Bij het voortgezet onderwijs zijn de directiefuncties ingeschaald in de numerieke functies. D13 is salarisschaal 13 in het voortgezet onderwijs.


Niet duidelijk waarom D13 voor omgekeerde loonkloof zorgt terwijl D14 enorme stijging heeft?

De salarisbedragen van het VO zijn één op één overgezet. Het overgaan naar het VO loongebouw pakt voor D14 beter uit dan voor D13. Indien er vervolgens extra bedragen in de CAO PO worden toegevoegd voor D13 bovenop de huidige salarisschalen ontstaat er een  beloningsverschil tussen PO en VO (maar dan andersom, dus hoger in het PO). In het onderwijsakkoord wat door de Minister en alle sociale partners is getekend is afgesproken dat er geen nieuwe loonkloof meer mag ontstaan.

Verschil tussen L schalen en D schalen

L12 wordt LD. Het bruto bedrag in de eindtrede van LD is hetzelfde als D12!

Er werken leerkrachten op mijn school die hetzelfde bruto bedrag verdienen.

De conclusie is juist. Binnen het voortgezet onderwijs zijn de LD-schaal en de salarisschaal 12 aan elkaar gelijk. Dit is de uitkomst van de één op één-omzetting van de schalen. Voor de inschaling is de functiewaardering leidend.
Voor de directeur geldt in de schaal D12 een arbeidsmarkttoelage van € 200 per maand (€ 2.400 op jaarbasis).

De beloning voor de overstap van een L-schaal naar een D-schaal is minimaal in relatie tot de taakverzwaring. Is hier over nagedacht in relatie tot het groeiende tekort aan directeuren?

Het ligt er aan vanuit welke L-schaal de overstap wordt gemaakt. Komt de leerkracht uit de LC-schaal en wordt in de D12-schaal ingeschaald, dan bedraagt het verschil in perspectief 697 per maand. Dat is exclusief de arbeidsmarkttoelage en bindingstoelage (alleen van toepassing op de laatste trede).

Als de inschaling conform de FUWA is, is het een reële schaal.

Is L12 ook een reëele schaal in het SO?

Zit er nog wel verschil tussen D12 eind en D13 eind?

Ja. Het eindbedrag van D12 = € 5.784, van D13 € 6.270.

Verschil tussen A schalen en D schalen

A12 en D12 zijn volkomen gelijk… dat KAN toch niet?

Als de functiewaardering de elementen van de A functie dezelfde score toekent als aan de elementen van de D functie worden de functies gelijk ingeschaald. Het hangt dus van de zwaarte van de functie af. De arbeidsmarkttoelage voor D 12 is hoger dan voor A12.

Salaristabellen

Waar zijn de nieuwe salaristabellen te vinden?

De nieuwe salaristabellen per 1 januari 2022 zijn te vinden in het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2022 !

Waar kan ik het verschil tussen L11 en D12 vinden?

In de nieuwe salaristabellen

Arbeidsmarkttoelage

Hoe kan er een kloof ontstaan als je alle directeuren dezelfde toelage geeft? Op deze manier ontstaat er pas een kloof! Je geeft de ene directeur een toelage van 1200 euro en de andere directeur een toelage van 2400. Dit voelt hetzelfde als mijn personeel verschillende kerstpakketten geven, omdat er anders een kloof ontstaat?

De arbeidsmarkttoelage is er gekomen vanwege het schoolleiderstekort. Het doel is om met de toelage iets aan het tekort te doen, zoals ook in andere arbeidsmarkten. De budgetruimte was niet voldoende om voor alle directeuren de hogere arbeidsmarkttoelage toe te kennen. We hebben gekozen om de schalen tot en met D12 een hogere toelage toe te kennen. Het neveneffect is ook dat het gat tussen D12 en D13 kleiner wordt, waardoor er een lagere drempel is om directeuren te bevorderen naar een D13-functie als de functiewaardering daar ruimte voor geeft. Het schoolbestuur heeft de vrijheid om eigen beloningsbeleid te voeren conform artikel 6.15 CAO PO 2021. Hierbij is wel de instemming van de P(G)MR nodig.

Hoe komt het dat er verschillen in die arbeidsmarkttoelages zitten? 

Er is sprake van een schoolleiderstekort. Om dit probleem aan te pakken is hiervoor door de minister van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. Dit bedrag is over de functies verdeeld, waarbij de hoogte voor bijvoorbeeld de D13-schaal lager is gesteld om besturen te stimuleren beleidsrijk te handelen door directieleden meer bevoegdheden te geven en daardoor door te laten stromen naar de D13-schaal. Het verschil met de D12-schaal is hierdoor overbrugbaar.

Is arbeidsmarkttoelage iets tijdelijks?

Ja. De arbeidsmarkttoelage is vastgesteld voor een periode van 5 jaar. In deze periode zal beoordeeld worden of deze toelage effect heeft op het terugdringen van het schoolleiderstekort.

Wat is de relatie tussen de arbeidsmarkttoelage en het functiewaarderingsonderzoek?

Het is mogelijk dat de uitkomsten van het onderzoek leiden tot significante wijzigingen in het functiewaarderingssysteem en/of in de waardering van de voorbeeldfuncties. Deze kunnen grote collectieve gevolgen hebben voor de inschaling. Indien dat het geval is, dan leidt dit tot hernieuwd overleg over de arbeidsmarkttoelage directie. Indien van deze gevolgen en het hernieuwd overleg zoals hierboven bedoeld, geen sprake is, dan geldt voor de individuele werknemer die in een hogere functie wordt ingeschaald door de herziening of wijziging van de functiebeschrijving, de hogere schaal én de arbeidsmarkttoelage directie die bij die schaal hoort

Telt de arbeidsmarkttoelage mee voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering?

Nee, de arbeidsmarkttoelage telt niet mee bij het vaststellen van vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Telt de arbeidsmarkttoelage mee voor de pensioenopbouw?

Ja

Bindingstoelage

Wanneer wordt de bindingstoelage voor het eerst toegekend?

Op 1 augustus 2022.

Is die arbeidsmarkttoelage voor iedereen of alleen voor de geselecteerde scholen?

De arbeidsmarkttoelage geldt voor alle scholen.

Hoe hoog is de bindingstoelage voor D12

Op grond van het dichten van de loonkloof krijgen de A12- en D12-functie een hoge bindingstoelage (€ 1591,09). De overige directiefuncties krijgen een lage bindingstoelage (€ 263,94). Extra is geregeld dat (adjunt-)directeuren A10, A11 en D11 in plaats van de lage een hoge bindingstoelage krijgen.

Telt de bindingstoelage mee voor vakantieuitkering en eindejaarsuitkering?

Nee, de bindingstoelage telt niet mee bij het vaststellen van vakantieuitkering en eindejaarsuitkering.

Tel de bindingstoelage mee voor de pensioenopbouw?

ja

Vervallen voorbeeldfunctie D11

Waarom vervalt voorbeeldfunctie D11?

CAO partijen zijn van mening dat een directiefunctie tenminste in D12 beloond zou moeten worden. Er is echter sprake van vrije functievorming. Dus dat wil zeggen dat besturen ervoor kunnen kiezen (in overleg met PGMR) toch een functie D11 in te voeren

Salarisperspectiefgarantie blijft maar wordt aangepast? Kan dat nader worden uitgelegd?

Er is sprake van een salarisperspectiefgarantie als de inschaling hoger was ten opzichte van de nieuwe inschaling op basis van de CAO PO 2019 – 2020. Zolang de directeur in dienst blijft bij hetzelfde bestuur blijft de salarisgarantie behouden. Doordat de reguliere salarisschaal door de omzetting wordt verhoogd wordt het salarisverschil ten opzichte van het eerdere salaris verkleind en wordt dus ook het salarisgarantiebedrag lager. Aan de cao-tafel is besloten om de bindingstoelage en de arbeidsmarkttoelage voor schoolleiders buiten de salarisgarantie te houden, waardoor er voor een ieder sprake is van verbetering.

Welke gevolgen heeft de uitwerking van CAO PO 2022 voor de directeur met een garantietoelage artikel 5.6 CAO PO 2021?
De afspraak in het cao-akkoord 2022 is gemaakt dat voor directeuren en adjunct-directeuren die na de herwaardering van hun functie in 2020 een garantietoelage ontvangen geldt dat de garantietoelage uitsluitend wordt verminderd met de salarisverhoging die zij ontvangen op grond van hun nieuwe inschaling. De bindingstoelage, de arbeidsmarkttoelage directie en de verhoging van de eindejaarsuitkering worden niet verrekend met de garantietoelage.

Onderstaand het voorbeeld van een directeur DC, trede 16 oud die na de herwaardering is terecht gekomen in de salarisschaal D12, trede 15.

Salarisschaal:Bedrag in €:Nieuw bedrag 2021 in €Salarisgarantie in 2021 in €:Nieuw salarisbedrag in 2022 €:Nieuw garantiebedrag:
DC, trede 166.018,845.651367,845.784254,84

Let op: deze directeur ontvangt hiernaast een bindingstoelage en een arbeidsmarkttoelage.

OOP-ers

Wie vallen onder de ondersteuners?

Onder het onderwijsondersteunend personeel vallen alle personeelsleden, die in een numerieke schaal zijn ingedeeld. Dat varieert van conciërge, onderwijsondersteuner tot gedragswetenschapper.

Functiewaardering

Ik wil graag het begrip ‘somscore’ begrijpen. Waar kan ik hier meer informatie over vinden?

Via de volgende link komt u op een pagina waarin de verschillende kenmerken nader worden toegelicht.

Ondersteunt AVS de onvrede bij schoolleiders?

De onvrede bij de schoolleiders is één van de redenen waarom nu door een extern bureau onderzoek wordt uitgevoerd naar de werking van Fuwa-PO voor de functies van (adjunct-)directeuren en OOP.

In het onderzoek worden de volgende aspecten meegenomen:

  • Analyse van het PO-functiewaarderingssysteem en het VO-functiewaarderingssysteem, inclusief kenmerkscores en -teksten;
  • Analyse van de voorbeeldfuncties in het PO en het VO, de mate van herkenbaarheid van complexiteit en verantwoordelijkheden;
  • Vergelijking met vergelijkbare functies in het VO;

De resultaten van dit onderzoek zullen worden meegenomen met de volgende CAO onderhandelingen.

Download de tekst van de CAO PO 2022

De integrale tekst van de Collectieve Arbeidsovereenkomst 2022 voor het primair onderwijs is hier te downloden: CAO PO 2022

Gerelateerd nieuws