Scholen die 10-14-onderwijs (willen) aanbieden, kunnen hun aanvraag voor het experiment teambevoegdheid tot 30 juni indienen bij het ministerie van OCW. Dit experiment biedt ruimte om leraren met alleen een po- of vo-bevoegdheid samen de verantwoordelijkheid te geven voor het onderwijs aan deze leerlingen.

Het experiment 10-14-onderwijs startte in 2017 met zes scholen, in 2018 verdubbelde dat aantal naar twaalf. De verwachting is dat er meer initiatieven bestaan en meer initiatieven nog zullen starten. De eerste twaalf initiatieven worden in een pilot gemonitord. Eén van de voornaamste hobbels in de totstandkoming van 10-14-onderwijs is de bevoegdheid van leraren: wie een po-bevoegdheid heeft mag alleen leerlingen die onder het po vallen lesgeven, leraren die bevoegd zijn voor het vo mogen enkel hun ‘eigen’ vak lesgeven.
 
Scholen kunnen nu een aanvraag indienen voor de toekenning van zogeheten teambevoegdheid. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden:

  1. Elk lid van het team beschikt over een bevoegdheid voor primair onderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs in ten minste een van de vakken binnen het 10-14-onderwijs.
  2. De leraren van het team beschikken samen over de bevoegdheden voor alle vakken binnen het 10-14-onderwijs.
  3. De leraren van het team zijn ieder verantwoordelijk voor de kwaliteit van dat deel van het onderwijs waarvoor zij over een bevoegdheid
  4. Het 10-14-onderwijs kan worden verzorgd door leden van het team, al dan niet in combinatie met andere leraren.

De precieze invulling van het 10-14-onderwijs verschilt per initiatief. De meeste initiatieven zijn erop gericht dat leerlingen twee jaar langer de tijd krijgen voordat zij doorstromen naar het vo, andere initiatieven bieden juist extra uitdaging aan po-leerlingen die al eerder door kunnen stromen.

Over aanvragen die voor 30 juni worden ingediend, besluit de minister uiterlijk voor 1 augustus van dit jaar. Is de teambevoegdheid toegekend, dan geldt dat voor de verdere looptijd van het experiment. Het experiment loopt van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2024.

Links

Gerelateerd nieuws