Vraag subsidie basisvaardigheden aan

Nieuwe ronde: 10-26 april

In april kun je je aanvraag indienen voor subsidie om met de basisvaardigheden aan de slag te gaan. De Tweede Kamer is geïnformeerd en de subsidieregeling wordt naar verwachting op 15 maart in de Staatscourant gepubliceerd.

Evidence-informed

De subsidie zet je in voor het verbeteren van de basisvaardigheden op basis van een werkwijze die evidence-informed is. Evidence-informed werken wil zeggen dat de school gebruik maakt van 1) kennis uit de praktijk, 2) wetenschappelijk onderzoek en 3) de schoolcontext, en vraagt om een onderzoekende houding van jou als schoolleider, maar ook van je leraren en je andere onderwijsprofessionals. Met de kennis maak je een vertaalslag naar concrete interventies die passen bij jouw leerlingen en jouw school.

Ook voor leergebied overstijgende interventies

Als school zet je in op het versterken van de basisvaardigheden taal dan wel rekenen-wiskunde en waar nodig ook voor het versterken van de basisvaardigheden burgerschap en digitale geletterdheid. De middelen kunnen daarnaast ook leergebied overstijgend worden ingezet. Dan moet je denken aan activiteiten die (rand)voorwaardelijk zijn voor het leren van leerlingen. Soms zijn activiteiten overkoepelend en daarmee niet te koppelen aan één specifieke basisvaardigheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn pedagogisch-didactische vaardigheden van leraren en het verbeteren van het analyseren van prestaties van leerlingen.

Inhoudelijke informatie

Wetenschappelijke inzichten die aan deze werkwijze ten grondslag liggen, zijn voor alle scholen beschikbaar. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft (thema)pagina’s samengesteld op basis van wetenschappelijke literatuur. Via https://www.nponderwijs.nl/basisvaardigheden kun je bij alle informatie komen!

Prioriteitsscholen

Scholen die van de Inspectie van het Onderwijs het oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ hebben gekregen, zijn  zogenoemde prioriteitsscholen en voor hen geldt dat zij de subsidie verplicht moeten aanvragen. Hun aanvraag wijkt af van de aanvraag door de overige scholen.

Wijzigingen vergeleken 2023

Een aantal zaken zijn anders dan bij de vorige aanvraagrondes. We zetten de veranderingen op een rij:

  • Het bevoegd gezag is niet meer verplicht om de MR te informeren over het indienen van de subsidieaanvraag. Het instemmingsrecht van de MR op het activiteitenplan blijft van toepassing. AVS vindt dit een vreemde aanpassing – je neemt toch altijd je MR mee als je een verbeterproces aangaat!? In de beschikking zal DUS-I het belang van draagvlak in de school en het instemmingsrecht van de MR onderstrepen – terecht!
  • Als je geen gebruik maakt van de interventiekaart (dat mag vanaf dit jaar), moet je beredeneerd afwijken; je moet dan zelf aantonen dat de gekozen interventies evidence-informed zijn.
  • Prioriteitsscholen zijn verplicht gebruik te maken van de ondersteuning door een onderwijscoördinator van OCW. De nieuwe regeling schrijft voor hoe deze samenwerking er op z’n minst uit moet zien.
  • De school dient gegevens aan te leveren aan de onderzoekers die de subsidieregeling evalueren. De gegevens worden benut om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de prestaties op het gebied van taal en/of rekenen-wiskunde. Lees meer details in de toelichting op de regeling.
  • Ook moeten scholen na het verstrijken van de activiteitenperiode een activiteitenverslag indienen bij DUS-I.

Budget

Er is voor deze nieuwe subsidieronde 618,5 miljoen euro beschikbaar voor de hele looptijd. Het budget voor 2024 is 147,3 miljoen euro en het budget voor 2025 bedraagt 471,2 miljoen euro.

Subsidie aanvragen

Je kunt de subsidie vanaf 10 tot en met 26 april 2024 aanvragen (eerste aanvraagtijdvak). Dit geldt voor álle scholen. Voor 16 juli laat DUS-I weten of je de subsidie krijgt en wat het bedrag is dat de school ontvangt. (Alleen) voor prioriteitsscholen is er ook een tweede aanvraagtijdvak: van 2 tot en met 13 september 2024.

Structurele bekostiging

De sociale partners waaronder AVS, maar ook andere onderwijsorganisaties, dringen al langer aan bij OCW om veel terughoudender te zijn met subsidies, en de bekostiging voor scholen vooral structureel te maken. In het geval van de basisvaardigheden geeft OCW gehoor aan deze oproep. Met ingang van 2026 zal het Masterplan basisvaardigheden via een nieuw financieringsinstrument structureel worden bekostigd. Hoe dat er in de praktijk gaat uitzien, is nog onduidelijk.

Scholen die nu subsidie aanvragen, hebben begin 2026 dan in feite dubbele financiering. Dat is bekend bij OCW en men lijkt dit te accepteren als ‘onvermijdelijk’.

AVS houdt de ontwikkelingen voor jou in de gaten!

Meer informatie

Wil je aan de slag met onderwijsverbetering, dan vind je op www.onderwijskennis.nl een handreiking (Leidraad Werken aan onderwijsverbetering in het primair onderwijs).

Link

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden