In 2016 hebben gemeenten 256 fte aan cultuurcoaches gerealiseerd. Dat is veel meer dan de oorspronkelijk begrote 135 fte. Dat blijkt uit een inventarisatie door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Zonder structurele gemeentelijke middelen blijft de toekomst van de cultuurcoach echter onzeker. De AVS heeft cultuureducatie hoog op de agenda staan en heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om cultuureducatie op scholen te stimuleren.

De cultuurcoach werkt op basisscholen en brede scholen als kunstvakdocent of als coördinator tussen school en culturele instelling. De cultuurcoach is in dienst bij een culturele instelling, school of gemeente. Het rijk en de gemeente financieren de cultuurcoach.

De vrijheid die gemeenten bij het realiseren van cultuurcoaches hebben, zorgt voor een zeer diverse beroepspraktijk waardoor de functie van cultuurcoach niet altijd even bekend of zichtbaar is in de gemeente. Cultuurcoaches worden bijvoorbeeld niet alleen voor onderwijs en cultuur ingezet, maar ook voor andere sectoren (welzijn, sport en zorg). Deze diversiteit heeft ook een risico, want zo is de meerwaarde als groep lastig te benoemen, schrijft het LKCA op zijn website.
 
Bijgestelde doelstellingen
Hoewel veel gemeenten de oorspronkelijke doelstellingen van de Impuls brede scholen sport en cultuur nastreven, zijn er andere doelstellingen bijgekomen waar gemeenten meer belang aan lijken te hechten. Verbeteren van de kwaliteit van cultuuronderwijs, verbinden van cultuuronderwijs met de buitenschoolse cultuureducatie en het stimuleren van een dagelijks cultuuraanbod op en rond de school zijn de meest nagestreefde doelen. Bezuinigingen en de komst van regelingen als Cultuureducatie met Kwaliteit en de Impuls muziekonderwijs hebben invloed op het werk van de cultuurcoaches. Zo is het accent op de brede scholen door veel gemeenten losgelaten en willen zij op alle scholen dagelijks cultuuraanbod stimuleren. 

Brede impuls combinatiefuncties verlengd
Sinds 2008 nemen gemeenten deel aan de succesvolle structurele Impuls brede scholen, sport en cultuur waarmee zij combinatiefuncties realiseren. De ministeries van VWS en OCW handhaven de subsidie ‘Brede impuls combinatiefuncties’ voor onbepaalde tijd. Voor 2017-2018 zijn nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt. Per jaar is € 58 miljoen rijksgeld beschikbaar voor in totaal 2.900 fte, waarbij gemeenten 60 procent cofinancieren.

In 2017 beslissen de ministeries of deze subsidie vanaf 2019 op een andere manier naar gemeenten wordt overgeheveld. Het LKCA beveelt aan om deze rijksbijdrage blijvend te oormerken in het gemeentefonds. Gemeenten kunnen cultuurcoaches dan structureel inzetten.

Sessie Cultuureducatie op AVS-congres
Gelijke kansen voor alle kinderen om hun creatieve en kunstzinnige talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat is het uitgangspunt van de handreiking Basis voor Cultuureducatie die minister Bussemaker november 2016 naar de Tweede Kamer verstuurde. Het LKCA heeft op verzoek van minister Bussemaker deze handreiking ontwikkeld. Op het AVS-congres op vrijdag 17 maart licht Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie bij het LKCA en een van de auteurs van de handreiking, deze handreiking toe. Hij staat stil bij wat schoolleiders nu al kunnen doen om op hun school te komen tot vernieuwing van het (cultuur)onderwijs. U kunt zich nog inschrijven voor de sessie ‘Basis voor Cultuureducatie als basis voor onderwijsverniewing’.

Links

Gerelateerd nieuws