Voortgezet Onderwijs ontspringt de dans

Hoewel in 2011 zeer waarschijnlijk ook het VO haar deel aan de bezuinigingen zal moeten bijdragen, wordt deze onderwijssector in 2010 grotendeels ontzien: er wordt niet of nauwelijks bezuinigd. Tegelijkertijd wordt er ook niet zoveel geïnvesteerd als de minister wil doen geloven. In de begrotingsplannen wordt gerept van gratis schoolboeken, actieplan LeerKracht, et cetera. Natuurlijk is de AVS verheugd dat er niet gekort wordt op ‘LeerKracht’, maar feitelijk gaat het hier om het nakomen van gedane beloftes. En dat de schoolboeken voortaan gratis zijn, is volgens de AVS geen investering in het onderwijs maar een vorm van inkomenspolitiek: het onderwijs wordt hier namelijk niet beter van, ouders hebben hierdoor lagere schoollasten voor hun kinderen. Voor het overige worden in de begroting m.n. speerpunten en (inhoudelijke) beleidsvoorstellen gepresenteerd. Echte investeringen vinden plaats op het gebied van het tegengaan van schooluitval, scholenbouw en –onderhoud en het voorkomen cq tegengaan van zeer zwakke scholen. Wat er voor het VO in 2011 op de rol staat is nog niet geheel duidelijk, maar er wordt in zowel de troonrede als de begroting aangekondigd dat ook het onderwijs niet ontzien zal worden en dat ambtelijke commissies zullen gaan bekijken op welke manieren er bezuinigd kan worden.

 

Begroting VO in teken van innovatie en participatie
De beleidsagenda voor het komende jaar steekt in op de kwaliteit van het onderwijs, met name op het gebied van rekenen en taal (investering, inclusief andere sectoren, € 115 miljoen 2008/2011), en op de bevordering van de kwaliteit van leraren. Het is dan ook het streven om leraren voor langere tijd aan het onderwijs te binden, mede ook om vergrijzing van het personeelsbestand op te vangen. Als middelen worden hiervoor ingezet de scholingsmogelijkheden en een verbeterd salaris- en loopbaanperspectief. Zo zal het budget voor de lerarenbeurs worden verruimd. Er komt een nieuwe regeling voor zij-instromers en ook zal ingezet worden op de verhoging van de kwaliteit van de opleidingen voor leraren en uitbreiden van de kweekvijver voor academisch geschoolde leraren. Daar bovenop komt er een subsidieregeling die excellentie bevordert bij het opleiden van (aankomende) leraren.

Wikiwijs wordt als belangrijke bijdrage gezien voor de verdere professionalisering van leraren. Met Wikiwijs kunnen leraren zelf lesmateriaal ontwikkelen. In 2010/2011 komt dit programma beschikbaar.

Een derde aspect is de aanval op schooluitval. Eén van de maatregelen zal zijn om een betere doorstroming te krijgen naar een hogere opleiding. Onder andere wordt de maximale verblijfsduur voor de leerlingen in het vmbo afgeschaft. Daarnaast zal gestreefd worden voor een betere afstemming tussen het vmbo – mbo.

In 2011/2012 moet de maatschappelijke stage in het curriculum zijn opgenomen. Nu al doen de meeste scholen hier aan mee, maar -dus nog voordat er formeel gestart is met de maatschappelijke stages- wordt aan de hand van gehouden pilots en landelijke bijeenkomsten het aantal geplande uren teruggebracht. Het budget wordt hierdoor met € 7 miljoen naar beneden bijgesteld. De bedoeling van de maatschappelijke stages is om leerlingen te leren zich als actieve burgers op te stellen.

Het kabinet zet gelden in om de zeer zwakke scholen te halveren. Ook zal voorkomen moeten worden dat zwakke scholen afglijden naar zeer zwakke scholen. Bij de VO-raad zal hiervoor een steunpunt worden ingericht. In dit proces wordt een link gelegd met het wetsvoorstel “Goed Onderwijs, Goed Bestuur”.

Het onderwerp “onderwijstijd” zal nader uitgewerkt gaan worden. De wettelijke norm wordt, met uitzondering van het examenjaar, per leerjaar 1.000 uur. Wel zal de definitie “onderwijstijd” worden aangepast.

De zomervakantie zal teruggebracht worden naar 6 weken. De vrijkomende dagen zullen vrij ingeroosterd kunnen worden. De zomer-, kerst- en meivakantie zullen centraal worden vastgesteld. Dat laatste zal, volgens de AVS kunnen leiden tot problemen. Scholen worden hierdoor namelijk beperkt in hun flexibiliteit om het schooljaar zelf in te kunnen delen.

Voor de vervanging- en wachtgeldopslag wordt de GPL VO versoberd. AVS verbaast zich hierover, omdat naar verwachting door het beloningsbeleid de kosten zullen stijgen bij vervanging en bij ontslag.

Voor investeringen in energiebesparing, duurzaamheid, het binnenklimaat en innovatie bij verbetering van schoolgebouwen wordt een bedrag van € 51 miljoen uitgetrokken

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.