Voortgang cao-overleg: gezamenlijke verklaring PO-Raad en vakbonden

De afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd over de CAO PO 2015-2016, op basis van de eerder gepubliceerde inzetten van de PO-Raad en de onderwijsvakbonden, waaronder de AVS.

Door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) werd ernaar gestreefd om vóór 1 mei 2015 meer duidelijkheid te verschaffen over de gevolgen van deze wet, en dat op te nemen in een nieuwe cao.
De sociale partners zijn het echter nog niet eens geworden over gezamenlijke standpunten, waardoor de beoogde streefdatum (1 mei) niet is gehaald.
In een gezamenlijke brief is uiteengezet wat dit betekent voor de situatie na 1 juli 2015. Omdat er nog geen nieuwe cao is, zijn wel enkele afspraken gemaakt. Want over één zaak waren de vakbonden en de PO-Raad het in ieder geval eens: schoolbesturen en medewerkers moeten voor 1 juli aanstaande, de ingangsdatum van belangrijke delen van de WWZ, weten waar zij aan toe zijn ten aanzien van aanstelling en ontslag.

De brief met afspraken is op deze pagina te downloaden.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.