Voor echte ‘kennisinfrastructuur’ meer financiële middelen nodig

De ontmoeting tussen onderwijs en onderzoek

Met verschillende publicaties en websites wordt een brug geslagen tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk. Ook zijn er inzichten opgedaan over wat er wel en wat er niet werkt in het verbinden van onderzoek en onderwijspraktijk. Maar voor een echte ‘kennisinfrastructuur’ in het onderwijs moet er meer gebeuren, zoals het beschikbaar stellen van financiële middelen voor onderzoekers en onderwijsprofessionals. Dat blijkt uit het evaluatierapport van het Verwey-Jonker Instituut.  

Het onderwijs in Nederland staat voor grote opgaven, zoals de verdere implementatie van Passend onderwijs en het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen. Tijdens de coronacrisis kwamen daar nog uitdagingen rond digitaal en hybride lesgeven bij. Gebruikmaken van recente kennis uit wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de aanpak van de uitdagingen en ook voor kleinere opgaven in de dagelijkse praktijk van het onderwijs is het goed om evidence informed te werken.

In het ‘Programma Versterking Kennisinfrastructuur’, bedoeld om in het primair onderwijs kenniscreatie en -uitwisseling te versterken, hebben de PO-Raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NRO experimenteerruimte gecreëerd om na te gaan wat wel en niet werkt bij het  koppelen van onderzoek aan de praktijk. In acht projecten zijn verschillende aanpakken uitgewerkt. Zo zijn er Kennistafels opgericht, waarbij leraren, schoolleiders en bestuurders, onderzoekers, opleiders en beleidsmakers met elkaar in kaart brengen wat de belangrijkste kennisvragen zijn, waar kennislacunes zitten en welk vervolgonderzoek nog nodig is. Ook is er een Platform Samen Onderzoeken opgericht, om inzichtelijk te maken welke samenwerkingsverbanden er zijn rondom onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek.

De effecten en resultaten zijn gevolgd door onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut. Er zijn tastbare resultaten, zoals drie Leidraden (publicaties waarin wetenschappelijke kennis thematisch wordt gebundeld en toegankelijk wordt gemaakt voor de onderwijspraktijk) en de websites Platform Samen Onderzoeken en Weten wat werkt. Daarnaast zijn er barrières geïdentificeerd. Zo is het niet altijd duidelijk wat er precies met de resultaten gebeurt, wat een demotiverend effect heeft. Daarnaast is het voor onderzoekers en onderwijsprofessionals eigenlijk ondoenlijk om zonder vergoeding tijd en energie te steken in onderzoeksprojecten.

Links