Vanaf 1 december aanstaande kunnen scholen in het primair en voortgezet onderwijs een aanvraag indienen voor bijzondere bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen die voor het tweede jaar in Nederland verblijven. De AVS heeft zich samen met de PO-Raad en LOWAN lang hard gemaakt voor deze bekostiging van een tweede jaar taalonderwijs aan vluchtelingenkinderen. De deadline voor het aanvragen ervan is 24 december 2016.
 
Belangrijk is dat er geen drempel geldt voor het aantal leerlingen. Dus ook als het om een, twee of drie kinderen gaat, kunnen scholen in aanmerking komen voor bekostiging van het tweede jaar.
Scholen kunnen bijzondere bekostiging aanvragen voor asielzoekers/statushouders die langer dan een jaar en korter dan twee jaar in Nederland zijn (zie datum verblijfsdocument). Alleen asielzoekers/statushouders aan wie niet het gewicht 1,2 is toegekend kunnen een toeslag op de reguliere bekostiging ontvangen in de vorm van bijzondere en aanvullende bekostiging.

Peildata
De bekostiging vindt plaats per kwartaal en wordt gebaseerd op het aantal asielzoekerskinderen dat één jaar of langer, maar korter dan twee jaar woonachtig zijn in Nederland en op de eerste dag van het kwartaal staan ingeschreven. De bekostiging kan worden aangevraagd voor leerlingen (asielzoekers/statushouders) die op een school staan ingeschreven op een of meerdere van de volgende peildata:
-eerste dag na de zomervakantie
-1 november
-1 februari
-1 mei
 
Hoogte bijzondere bekostiging
De toeslag bedraagt op jaarbasis 3000 euro voor asielzoekerskinderen zonder een toegekend gewicht (zijnde het bedrag dat een school extra voor een leerling met gewicht 1,2 ontvangt) en 2400 euro voor asielzoekerskinderen met een toegekend gewicht van 0,3 (zijnde het verschil tussen de extra bekostiging die een school ontvangt voor een leerling met toegekend gewicht 0,3 en een leerling met toegekend gewicht 1,2). De bijzondere en aanvullende bekostiging aan tweedejaars asielzoekerskinderen met een toegekend gewicht van 1,2 bedraagt niets, omdat deze kinderen al meetellen bij de vaststelling van de eventuele bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Deze kinderen hoeft de school dan ook niet op te geven bij de aanvraag.
De regeling betreft enkel een tweede jaar bekostiging voor asielzoekerskinderen.

De regeling is in het leven geroepen ter ondersteuning van het onderwijs aan asielzoekerskinderen die gedurende hun tweede jaar in Nederland woonachtig zijn. Dit is een aanvulling op de bestaande regeling (art. 31) voor de eerste opvang aan asielzoekers.
 
Aanvragen kunnen vanaf 1 december aanstaande worden ingediend via formuliernummer ‘DUO 60102’ dat vanaf dezelfde datum te downloaden is op www.duo.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws