In het regeerakkoord staat dat voor de aanpak van de werkdruk in het primair onderwijs 10 miljoen euro beschikbaar is in 2018. In de drie jaren daarna loopt dat bedrag op tot structureel 450 miljoen vanaf 2021. Omgerekend naar brinnummer is er volgend jaar slechts 1.575 euro per school beschikbaar. “Er moet nu geïnvesteerd worden in de werkdruk, niet pas over vier jaar”, zegt Van Haren. De meeste schoolleiders delen die mening, blijkt uit een peiling onder AVS-leden. Ondanks dat het draagvlak onder ouders en bestuurders onduidelijk is, geeft 85 procent aan een mogelijk nieuwe staking te steunen. Uit tal van opmerkingen in de peiling blijkt dat schoolleiders vinden dat de inzet niet alleen een hoger salaris en een lagere werkdruk voor leerkrachten moet zijn, maar voor het hele onderwijsveld. Schoolleiders hebben behoefte aan voldoende ondersteunende functies in de school en meer ruimte in het budget voor verdere ontwikkeling van hun school. De schoolleiders vinden met klem dat er opnieuw een signaal naar de politiek moet worden afgegeven. Peilingen over de actiebereidheid van AOb-leden (94 procent) en volgers van PO in Actie (97 procent) geven eenzelfde beeld.

Actiebereidheid groot
Een opkomst van bijna 70.000 stakers in het Zuiderpark in Den Haag en in andere delen van het land op donderdag 5 oktober – twee keer zoveel als verwacht – illustreert de grote actiebereidheid van onderwijspersoneel. Zelfs vliegtuigen met leuzen als ‘270 miljoen is slechts een fooi’ werden ingezet om de eisen voor meer salaris en minder werkdruk voor leerkrachten in het primair onderwijs kracht bij te zetten. Nog nooit was er zo’n massale actie van leerkrachten. En dat terwijl op de avond voorafgaand aan de staking vanaf de formatietafel nog een bedrag van 500 miljoen uitlekte voor verlaging van de werkdruk. “De politiek hoopte dat we niet zouden staken”, zei initiator en leerkracht Thijs Roovers van PO in Actie in Pauw op donderdagavond na de staking. “Maar dit geld staat nog niet zwart op wit.”

Inmiddels weten we uit het regeerakkoord dat de 500 miljoen 450 miljoen is, die pas in 2021 structureel beschikbaar is. En de al door het demissionaire kabinet beloofde 270 miljoen voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in het po. Mede-initiator en leerkracht Jan van de Ven van PO in Actie: “Onze eis is 1,4 miljard, 900 miljoen voor de salarissen en 500 miljoen voor de werkdruk. Voor de salarissen moet er dus nog 630 miljoen bij.” De 270 miljoen zorgt maar voor 3 procent loonsverhoging voor alle basisschoolleerkrachten in plaats van de geëiste 10 procent om het verschil in beloning met collega’s in het voortgezet onderwijs recht te trekken. “We zien terug dat Rutte III onze zorgen ziet en hoort, maar helaas nog niet voor vol aan ziet.”

Ondersteunen
Cabaretier Dolf Jansen, die met veel humor de manifestatie in het Zuiderpark opluisterde: “Groot gelijk dat jullie willen staken! Het is code rood. Ondanks het tyfusweer zijn jullie massaal gekomen. En kijk, het zonnetje breekt door. Maak veel lawaai, dan horen ze jullie op het Binnenhof.”

In filmpjes op grote schermen zagen de demonstranten hun (toekomstige) collega’s aan het woord: van leerkrachten tot schoolleiders, bestuurders, ondersteunend personeel en studenten. De schoolleiders wijzen erop dat goed onderwijs onder druk komt te staan, dat meer professionalisering, betere randvoorwaarden en meer handen echt noodzakelijk zijn. De voorzitters van de AVS, PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs en FvOv – samen met PO in Actie verenigd in het PO-front – kregen ook kort het woord op het podium. De AVS was namens haar leden aanwezig in Den Haag om de actie van de leerkrachten te ondersteunen. “We hebben onze schoolleiders niet opgeroepen zelf te gaan staken, maar vooral wel hun leerkrachten bij te staan op deze dag”, verklaart AVS-voorzitter Petra van Haren. “De inzet van deze staking heeft namelijk alleen betrekking op de salarisverhoging van leraren, niet van schoolleiders.” De inzet van de AVS richt zich ook op salarisverhoging en een lagere werkdruk voor schoolleiders, voldoende ondersteunende functies in de school, meer ruimte in het budget voor innovatie en verdere ontwikkeling van de scholen. “Straks aan de cao-tafel zullen wij deze inzet en de belangen van de schoolleider, waaronder salarisverhoging en werkdrukvermindering, een prominente plek geven.”

Nood is hoog
“Het was echt een topdag”, zegt Carola van der Eng, directeur van De Wissel in Uitgeest en tijdelijk directeur van de Teun de Jagerschool in Schoorl. “Zo mooi om te zien dat er zoveel mensen waren.”

Toen ze merkte dat de stakingsbereidheid in haar team unaniem was, zei ze meteen: dan gaan we naar Den Haag. “Voor mij was het niet meer dan logisch om mee te gaan.” Ze heeft begrip voor het standpunt van de AVS schoolleiders zelf niet op te roepen tot staken, maar was blij met het verzoek om het team die dag te steunen. Van der Eng vindt het buitengewoon teleurstellend dat de nieuwe regering pas over vier jaar 450 miljoen beschikbaar stelt voor werkdrukverlaging, terwijl de nood nu echt heel erg hoog is. Dat illustreert het verloop van het eerste deel van haar werkweek voorafgaand aan 5 oktober: “De afgelopen twee dagen heb ik voor de klas gestaan, omdat er geen invaller te vinden was. Zondag ben ik twee uur bezig geweest om er een te zoeken en gisteravond heb ik thuis mijn eigen werk zitten doen.” De directeur merkt dat de bereidheid in haar team om opnieuw te gaan staken groot is. “Het is spannend, ik ben benieuwd hoe de andere bonden gaan reageren.”

Een collega-schoolleider die op 5 oktober ook de AVS-stand bezocht in het Zuiderpark: “Leerkrachten krijgen steeds meer op hun bordje, komen tijd tekort. Ik heb er vier meegenomen in de auto. Onze school ligt plat vandaag. Van de dertig personeelsleden zijn er vandaag negentien hier. Als leerkrachten meer verdienen, komt dat ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs. Ik begrijp niet waarom zij in het basisonderwijs zoveel minder verdienen. Het vo of mbo is niet moeilijker of zwaarder. Het primair onderwijs kent veel meer verschillende niveaus van leerlingen en leerkrachten geven er in alle vakken les. En het gat met het bedrijfsleven is te groot. Het salaris ligt tot 35 procent lager dan de marktsector. Dat weerhoudt veel mensen er ook van om schooldirecteur te worden. Het is belangrijk dat de AVS druk op het kabinet houdt.”

De band Diep Triest sloot de manifestatie op 5 oktober heel toepasselijk af met het lied ‘Vandaag is rood’ van Marco Borsato. De code rood is zeer duidelijk afgegeven aan de politiek. Initiators Roovers en Van de Ven: “We nemen slechts genoegen met de volledige claim van 1,4 miljard. Wat ons betreft is na dit regeerakkoord klip en klaar: twee dagen staken in november. “Er is geen leerkracht die daar anders over denkt.”

Bij het ter perse gaan van deze Kader Primair was de uitslag van de peilingen van de PO-Raad en CNV Onderwijs nog niet bekend. En daarmee ook nog geen duidelijkheid over eventuele vervolgacties. Het PO-front wil bovendien eerst een gesprek met de nieuwe onderwijsminister. Na 1 november volgt meer informatie.

Onderwijsmaatregelen regeerakkoord
De belangrijkste onderwijsplannen van het nieuwe kabinet uit het ­regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ dat op 10 oktober werd gepresenteerd:

 • Voor de aanpak van de werkdruk in het primair onderwijs is vanaf 2021 structureel 450 miljoen euro beschikbaar. In 2018 is hiervoor 10 miljoen uitgetrokken, in 2019 175 miljoen en in 2020 325 miljoen. 
 • 270 miljoen voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in het po
 • In de WWZ wordt een uitzondering gemaakt voor tijdelijke krachten in het onderwijs.
 • Het collegegeld voor de eerste twee jaar van de (academische) pabo wordt gehalveerd.
 • 20 miljoen extra voor de kleine­scholen­toeslag
 • De fusietoets wordt afgeschaft.
 • Er komt experimentele ruimte voor scholen met 10 tot 14-jarigen om een geleidelijke overgang van basis- naar voortgezet onderwijs te bewerkstelligen.
 • 170 miljoen voor de versterking van voor- en vroegschoolse educatie
 • Verhoging budget onderwijsachter­standen met 15 miljoen per jaar 
 • 15 miljoen extra voor hoogbegaafde leerlingen
 • Onderwijs aan kinderen met een ernstig meervoudige beperking direct financieren uit middelen voor zorg. De combinatie van Passend onderwijs en zorg vanuit verschillende financieringsbronnen wordt eenduidiger en eenvoudiger.
 • De onderwijsinspectie krijgt discretionaire bevoegdheid om bij de beoordeling van scholen meer rekening te houden met de eventuele aanwezigheid van bovenmatig veel zorgleerlingen.
 • Er komt onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden.
 • 100 miljoen per jaar voor de versterking van techniekonderwijs in het vmbo
 • Eindtoets vervroegen of schooladvies later uitbrengen
 • Versterken en verbeteren rekenonderwijs
 • De rekentoets telt niet meer mee voor het eindexamen, er komt een alternatief vanaf schooljaar 2019/2020.
 • De kleutertoets verdwijnt (po), evenals de diagnostische tussentijdse toets (vo).
 • Experimenten om meerdere vakken in het vo op een hoger niveau af te ronden
 • Versoepeling doorstroom vmbo-mbo
 • Het leerrecht wordt wettelijk vastgelegd. 
 • Kwalificatieplicht naar 21 jaar 
 • De herziening van het onderwijscurriculum wordt in 2019 wettelijk verankerd.
 • Invoering vrijwillige maatschappelijke diensttijd (maximaal zes maanden), levert getuigschrift bij diploma op
 • MR krijgt instemmingsrecht hoofdlijnen begroting.
 • Alle kinderen krijgen verplicht les over het Wilhelmus, bezoeken Rijksmuseum en parlement.
 • Iedere 18-jarige Nederlander krijgt de geschiedenis van Nederland (Canon 2006).

Gerelateerd nieuws

 • personeelstekort

  Verhoging subsidieplafonds regionale aanpak personeelstekort

 • Amsterdamse vso-docenten ook salaristoeslag

 • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

 • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld