Kortere salarislijnen, functiemix en de Lerarenbeurs hebben ertoe geleid dat leidinggevenden en medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs formele gesprekken belangrijker zijn gaan vinden. Een verwachte sterkere inzet van gesprekken over functioneren, loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling is echter niet gebeurd. Wel praten leidinggevenden en medewerkers – informeel – vaker dan enkele jaren terug over loopbaanontwikkeling en beloning. Dit blijkt uit onderzoek van CAOP Research in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

Ook al is het aantal formele gesprekken niet gestegen, de behoefte aan functioneringsgesprekken is volgens werkgevers en medewerkers wel toegenomen. Van de formele gesprekken worden deze het meeste ingezet en loopbaangesprekken het minst. Persoonlijke ontwikkelingsplangesprekken (POP’s) vinden veelvuldig plaats. Vooral met leerkrachten voeren schoolleiders gesprekken; managers en medewerkers uit de organisatie- en beheerssfeer komen minder aan bod. Het po voert vaker gesprekken dan het vo. Schoolleiders geven een gebrek aan tijd en faciliteiten aan als reden voor het niet inzetten van de gesprekken.

Discrepantie
Schoolleiders vinden formele gesprekken en POP’s erg nuttig. Ze vinden vaker dan medewerkers dat actuele onderwijsontwikkelingen, zoals de Lerarenbeurs, er invloed op hebben. Ook menen schoolleiders, los van actuele ontwikkelingen, dat 40 procent van de scholen loopbaangesprekken inzet; volgens medewerkers doet slechts 15 procent dat. Verder vinden schoolleiders dat 80 procent beoordelingsgesprekken voert; medewerkers geven aan dat ze dat voor 60 procent doen. Opvallend verschil is dat schoolleiders vaker vinden dat medewerkers zich niet verder willen ontwikkelen, terwijl die juist zeggen dat zij daar geen ruimte voor krijgen.

Meer concrete afspraken
Ongeveer 70 procent van de medewerkers is echter tevreden over de inzet van formele gesprekken en POP’s. Als verbeterpunt noemen zij het maken van meer concrete afspraken om te zorgen dat zij optimaal kunnen functioneren en het beter leren inschatten van hun ontwikkelingsmogelijkheden door leidinggevenden. Medewerkers vinden ook dat scholen op zich weinig concrete afspraken maken over het functioneren van de leidinggevende, de loopbaanontwikkeling en de beloning. Beide partijen vinden wel dat eenmaal gemaakte afspraken over het algemeen worden nagekomen. Over loopbaanontwikkeling maken leidinggevenden en medewerkers frequenter concrete afspraken dan over beloning.

Het onderzoek ‘Formele gesprekken in het onderwijs. Invloed van onderwijsontwikkelingen op de gesprekkencyclus en persoonlijke ontwikkelingsplannen in het primair en voortgezet onderwijs’ is te downloaden via www.onderwijsarbeidsmarkt.nl.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws