Het schooladvies en de eindtoets worden naar elkaar toegehaald, heeft minister Slob besloten. Het schooladvies wordt een voorlopig advies en wordt tussen 1 februari en 1 maart gegeven. In de eerste helft van maart volgt de afname van de eindtoets. Tussen 15 april en 1 mei krijgen de leerlingen het definitieve schooladvies waarbij de eindtoetsuitslag meegerekend is. Op basis daarvan schrijven leerlingen zich gelijktijdig in op een middelbare school. De minister heeft besloten in de lijn die de AVS heeft bepleit. Voorzitter Petra van Haren: “Wij steunen de minister. Ik denk dat schoolleiders hier goed mee uit de voeten kunnen. Kinderen komen zo beter tot hun recht. Het schooladvies blijft leidend en er is voldoende ruimte om de eindtoets als second opinion te gebruiken. Dit past bij het uitgangspunt van gelijke kansen voor alle kinderen. Scholen moeten goed blijven inzetten op professionaliteit bij het geven van passende schooladviezen. We streven naar maximale kansen voor alle kinderen.”
 
Schoolleiders voorstander van schooladvies als leidend
Uit een eerdere peiling van de AVS onder schoolleiders in 2018 blijkt dat 86 procent van de scholen voorstander is van het schooladvies als leidend onderdeel bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Een schooladvies komt in acht jaar tot stand en de eindtoets vormt in dit proces slechts een momentopname. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Juist omdat het besluit van de minister aansluit bij de mening van het overgrote deel van de schoolleiders, zijn wij erg blij met deze nieuwe plek van de eindtoets. De advisering vanuit het brede perspectief van de schoolloopbaan blijkt en blijft waardevol. Én het is goed om de eindtoets als second opinion serieus uit te nutten.”
 
Terugdringen teaching to the test
Ouders die het schooladvies van hun kinderen willen ophogen, zetten vaak in op intensieve bijles in de periode tussen schooladvies en eindtoets. Dit werkt kansenongelijkheid in de hand, omdat niet alle ouders deze bijlessen kunnen betalen. Doordat schooladvies en eindtoets nu dichter bij elkaar komen te liggen, kan extra ‘teaching to the test’ worden voorkomen.
 
Langere termijn
De AVS juicht de intenties van minister Slob toe om toe te werken naar een betere overgang tussen het basis- en voortgezet onderwijs. Van Haren: “Het is goed voor scholen om mogelijkheden als dubbele adviezen, zoals een havo/vwo advies of vmbo/havo en gemengde brugklassen, meer in te zetten. Dit in het belang van maximale kansencreatie voor kinderen.”

Het voorstel over de eindtoets moet nog behandeld worden in de Tweede Kamer. Als de besluitvorming voortvarend verloopt, kunnen de plannen ingaan vanaf schooljaar 2021/2022.

Links

Gerelateerd nieuws