Het vinden van vervangers bij ziekte wordt steeds moeilijker. Omdat er vaker naar andere oplossingen gezocht moeten worden, is het verstandig in een vervangingsprotocol aan te geven welke stappen men neemt in het geval een leerkracht zich ziek meldt. Het is verstandig om het vervangingsprotocol op bestuursniveau op te stellen. Het voordeel hiervan is dat elke directeur weet wat hij/zij moet doen en dat alle scholen binnen het bestuur ook op dezelfde wijze handelen. U kunt het protocol (of een vereenvoudigde versie ervan) ook in de schoolgids opnemen, zodat alle ouders op de hoogte zijn van de acties die de school onderneemt bij ziekte van de leerkracht en wanneer de kinderen eventueel naar huis worden gestuurd.Voorbeeldprotocol Vervanging bij ziekteInleidingDe afgelopen jaren is het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs een toenemend probleem aan het worden. De laatste maanden is het in onze gemeente ook meerdere malen voorgekomen, dat directies geen vervanging konden vinden. In de nabije toekomst zal dit probleem alleen maar groter worden, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.Ook kennen we het probleem dat onder de schaars beschikbare vervangers te weinig mensen beschikbaar zijn voor de bovenbouwgroepen. Een eerste stap in de goede richting is het instellen van een ‘Centraal Meldpunt Vervanging’ van het bestuur of meerder besturen gezamenlijk. Het hieronder beschreven beleid geeft u een overzicht van de stappen die genomen moeten en kunnen worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten.Beleid bij ziektevervanging bij een ziektemelding moet men eerst trachten in te schatten hoe lang vervanging noodzakelijk isindien men eigen vervangers heeft deze eerst proberen te benaderen (bijvoorbeeld een ouder van school of parttimers)proberen of er parttime leerkrachten van de andere scholen van het bestuur bereid zijn in te vallenmeldt de vervanging bij het Centrale Meldpunt Vervangingindien het meldpunt geen vervanging kan verzorgen, dienen andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen overwogen te worden:verschuivingals er wel een onderbouwvervanger beschikbaar is, intern gaan wisselengym- en levensbeschouwelijke uren verschuivenindien een LIO aanwezig is: vrijgeroosterde leerkracht inzetten (niet de LIO dus)ruilende ADV van leerkrachten, taakrealisatie of IB-uren ruilen (NB niet laten vervallen)verdelenDe groep verdelen over andere groepen. (maximaal voor een dag en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is.)Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan de betreffende groep thuis laten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:in principe niet de eerste dagalleen in het uiterste geval toe over gaanouders schriftelijk op de hoogte stelleninstellen van een ‘telefoonboom’ per groep om in geval van nood de ouders snel te kunnen informerenvoor leerlingen die geen opvang hebben, binnen de school de opvang regelenNB. Lesroostertechnisch (er vervallen namelijk lesuren) kan het soms beter zijn om op opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis te sturen.de schoolleider dient in principe niet voor vervanging beschikbaar te zijn in zijn ambulante tijd, tenzij er verschuiving van die tijd mogelijk is en zijn geplande werkzaamheden die verschuiving toestaandit protocol wordt opgenomen in elke schoolgidsToelichtingad 5Deze mogelijkheden kunnen worden benut als dat redelijkerwijs mogelijk is. Of het onderwijskundig enigszins verantwoord is, hangt af van vele factoren. Dat is ter beoordeling van de schoolleider. De samenstelling van de groep(en) kan aanleiding zijn hier niet voor te kiezen.ad 6De eerste ziektedag is veelal pas diezelfde morgen bekend. Dan valt er naar de ouders vaak weinig meer te regelen. De telefoonboom maakt een snelle actie mogelijk. De hoofdinspectie stelt zich op het standpunt, dat wanneer men een groep naar huis stuurt omdat er geen vervanging is, men moet kunnen aangeven zijn uiterste best te hebben gedaan om een invaller te krijgen of iets anders te regelen voor de groep. Regelmatig zelf als directeur voor een groep vervangen is daarbij geen optie. De uren hoeven op een later moment niet te worden gecompenseerd.ad 7Schoolleiders zullen altijd zelf de afweging moeten maken in hoeverre zij tijdens hun ambulante tijd invallen voor zieke leerkrachten. Bij plotselinge calamiteiten zullen zij dat vaak wel zelf oplossen. Te veel invallen is een ongewenste oplossing voor het probleem, omdat het kan leiden tot managementproblemen.(Met dank aan Herman van Meerem, gemeente Brummen)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws