Vervanging directietaken door extern personeel

De vervanging van directieleden in het primair onderwijs is makkelijker gemaakt dankzij een nieuw artikel van het Vervangingsfonds.

Per 1 augustus 2008 is het toegestaan om extern personeel, bijvoorbeeld een interim-manager, aan te stellen ter vervanging van een directeur. Hiervoor accepteerde het Vervangingsfonds geen declaratie van een bestuur als het om interim-management van een school ging. Diverse andere manieren van vervanging werden wel al geaccepteerd, zoals vervanging door een leerkracht, een externe directeur die in dienst komt van het bestuur of detachering door een ander bestuur. Maar dus geen interim-manager, terwijl dat wel mogelijk was voor bovenschools management.

In artikel 22B van het reglement Vervangingsfonds 2008-2009 is bepaald dat het mogelijk is om voor de vervanging van directietaken gebruik te maken van extern personeel, indien dit personeel voldoet aan de door de wet gestelde benoembaarheidseisen. In dat geval vindt bekostiging plaats tot ten hoogste de netto-loonkosten afgeleid van het maximum schaalsalaris dat verbonden is aan de te vervangen werkzaamheden (conform bijlage A1 van de CAO-PO 2006-2008).

Voor het declareren van deze vervangingskosten is het `declaratieformulier directietaken´ beschikbaar op www.vfpf.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.