Vertrouwen, ontwikkeltijd en professionalisering nodig voor toekomstig curriculum

Wat hebben scholen nodig om hun curriculum klaar te maken voor de toekomst? Deze vraag stond centraal tijdens de drukbezochte werkconferentie ‘De toekomst van het curriculum: wat heeft de school nodig?’ op 5 april in Utrecht. De werkconferentie was een gezamenlijk initiatief van de AVS, SLO, VO-raad, PO-Raad en de Onderwijscoöperatie.
 
Scholen hebben vertrouwen nodig, ontwikkeltijd en mogelijkheden voor professionalisering, zo luidde de conclusie van de werkconferentie. De conferentie had tot doel alle partijen die met de curriculumontwikkeling van doen hebben, bijeen te laten komen. Zowel bestuurders, schoolleiders en leraren  uit primair, voortgezet en speciaal onderwijs als lerarenopleiders, onderzoekers, leerplanontwikkelaars, toetsontwikkelaars, ondersteuningsinstanties, vakverenigingen, sectorraden, overheden en uitgevers waren aanwezig. De gesprekken leidden tot adviezen voor scholen en vragen aan de educatieve partijen.
 
Aan de hand van zestien schoolvoorbeelden, waarbij schoolleiders en leraren vertellen over hun ervaringen met de ontwikkeling van het lesprogramma op hun school, werden aanbevelingen geformuleerd. Een belangrijke aanbeveling aan besturen was om curriculumontwikkeling bewust aan leraren toe te vertrouwen. Alleen vanuit vertrouwen kan ontwikkeling plaatsvinden.
 
Een tweede cruciale factor is tijd. Leraren met een drukke lestaak missen vaak de rust en ruimte om van een afstand naar het curriculum te kijken en zich af te vragen wat leerlingen in ieder geval moeten leren. Bovendien is curriculumontwikkeling een continu proces, dat niet een duidelijke begin- en eindtijd heeft. Ieders betrokkenheid en perspectief is daarbij nodig.
 
Leraren hebben ten slotte ook behoefte aan professionalisering. Hier ligt mede een taak voor de schoolleiding: “Wij vragen leraren iets te doen wat ze niet eerder hebben gedaan. We moeten ze wel een kans geven daarin te groeien”, zei AVS-voorzitter Petra van Haren.
 
Onderwijs2032
De discussie rondom curriculumontwikkeling is landelijk in volle gang onder het motto Onderwijs2032. Bestuurders en schoolleiders worden zich steeds meer bewust van de invloed van de snelle veranderingen in de samenleving en wat het betekent om het onderwijsaanbod van de school zodanig vorm te geven dat het past bij de ambities en mogelijkheden van de leerlingen en de school. Scholen kunnen binnen bepaalde kaders zelf vormgeven aan hun leerplan of curriculum.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.