Versterking burgerschapsvorming niet per se via maatschappelijke stage

De verbetering van de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs is nodig. De maatschappelijke stage is “een van de manieren waarop scholen invulling kunnen geven aan hun burgerschapsopdracht.” Dit schrijft demissionair staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Eerste Kamer, waarin hij reageert op vragen van de kamercommissie van OCW. “Scholen maken hun eigen keuzes, passend bij hun specifieke situatie.”

“Ik zie geen aanleiding voor een bredere inventarisatie van de factoren die van belang zijn bij het al of niet aanbieden van een maatschappelijke stage”, aldus Dekker. Uit onderzoek van onder andere de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat er geen significante verschillen zijn naar kenmerken van scholen, zoals schoolgrootte en mate van stedelijkheid, voor scholen die in 2015/16 wel of geen maatschappelijke stage aanbieden. Dit geldt ook voor de leerlingensamenstelling en schooltype. De maatschappelijke stage is sinds 1 augustus 2014 geen verplicht onderdeel van het voortgezet onderwijs meer.
 
Aanbod maatschappelijke stage
Het rapport van de inspectie laat zien dat de maatschappelijke stage een plek heeft op een substantieel deel van de onderzochte middelbare scholen. Circa twee derde van de bevraagde schoolleiders heeft aangegeven de maatschappelijke stage na het vervallen van de wettelijke verplichting te continueren. De maatschappelijke stage wordt in vrijwel alle leerjaren aangeboden. De omvang van de stage varieert van 9 tot 22 uur per jaar.

Positieve effecten
De respondenten die positief zijn over de maatschappelijke stage geven aan dat deze in hun ogen bijdraagt aan de burgerschapsvorming van jongeren. Zij rapporteren onder andere een positief effect op sociale vaardigheden en het besef van normen en waarden. Daarnaast ontstaat er meer besef van het belang van vrijwilligerswerk en komen de jongeren in aanraking  met diversiteit in de samenleving.
 
Redenen niet aanbieden maatschappelijke stage
De door de respondenten genoemde redenen om de maatschappelijke stage niet te blijven continueren zijn divers, variërend van onvoldoende beschikbaarheid van budget, mankracht of tijd tot onvoldoende samenwerkingspartners of externe relaties. Andere redenen om geen maatschappelijke stage meer aan te bieden, zijn het wegvallen van de wettelijke verplichting en het feit dat een maatschappelijke stage naar de mening van de respondenten onvoldoende oplevert voor leerlingen. Op de meeste scholen waar de stage niet meer wordt aangeboden, wordt op een andere manier uitdrukking gegeven aan maatschappelijke betrokkenheid, bijvoorbeeld door acties rondom goede doelen.
 
Dekker vindt het van groot belang dat scholen hun burgerschapsonderwijs op een bewuste wijze vormgeven en daartoe een samenhangende en schoolbrede aanpak ontwikkelen. “Zoals aangetoond in het rapport van de inspectie is dat nog niet altijd het geval en is verbetering van de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs nodig. Daarom blijf ik mij, samen met het scholenveld, inzetten voor de versterking van burgerschapsvorming in het onderwijs.”

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.