Jaarlijks houdt de Ledenraad van de AVS een tweedaagse, waarin de tijd wordt genomen om uitgebreid in te gaan op (actuele) thema’s, die spelen in het onderwijs. Daarbij wordt natuurlijk gekeken welke rol de AVS bij zo’n onderwerp speelt of kan gaan spelen.
 
Dit jaar was het centrale thema ‘Goed bestuur’ (Governance). Dit onderwerp hebben we vanuit verschillende invalshoeken benaderd. De keuze voor dit onderwerp was het feit dat er veel speelt in het land met betrekking tot dit thema: de rol van toezichthouders en bestuurders binnen het onderwijs, organisaties die onder druk staan door tegenvallende financiële resultaten, de houding van de politiek (nemen we afstand of stellen we over elk incident Kamervragen?), hoe gaan schoolleiders hiermee om, et cetera.

Vanuit het perspectief van de toezichthouders hield dhr. Pieter Hettema een inleiding.  Dhr. Hettema is voorzitter van de VTOI, de Vereniging van Toezichthouders. In zijn inleiding ging hij in op de rol van de overheid, die aan de ene kant het idee van deregulering huldigt, maar tegelijkertijd bij incidenten het initiatief weer naar zich toe lijkt te trekken. Wie is nu de echte ‘eigenaar’ van het onderwijs?.
Simone Walvisch, bestuurslid van de PO-Raad, was de tweede inleider. Zij benaderde het thema vanuit de hoek van de werkgevers en liet haar licht schijnen over de rol van de PO-Raad als werkgeversorganisatie hierin. Wat zijn de do’s en dont’s, waar liggen voor de PO-Raad de grenzen en waar kunnen werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen?

Tot slot namen drie leden van de ledenraad zelf het onderwerp onder de loep. Peter van Eijk, bestuurder bij Fortior in Venlo gaf een toelichting op de nieuwe bestuurlijke en organisatorische herinrichting van Fortior, Lizzy Heistek en Willem-Jan van Keulen (beiden schoolleider) legden de focus op de veranderende rol van de schoolleider, als door maatschappelijke omstandigheden de eigen organisatie anders wordt ingericht. De ledenraad stelde vast dat er op dit gebied sprake is van een groot aantal ontwikkelingen. De AVS moet deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en waar nodig inspringen als het belang van schoolleiders en bestuurders in de knel komt.
Een tweede thema ging over de professionalisering van schoolleiders en bestuurders en welke rol de AVS daarbij kan spelen. Zoals bekend zal er vanuit de overheid extra geld hiervoor ter beschikking worden gesteld. In zijn presentatie liet AVS-directeur Michiel Wigman zien hoe de AVS via een integraal aanbod van opleiding en scholing hierop wil inspelen. De achterliggende gedachte daarbij is de verhoging van onderwijskwaliteit en ‘life long learning’. De ledenraad sprak haar waardering en steun uit voor deze nieuwe werkwijze. Op de tweede dag kreeg dit thema een vervolg. Ton Duif gaf een toelichting op de wijzigingen, die de huidige Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) staan te wachten. Niet alleen zal er sprake zijn van een naamswijziging met ingang van 1 januari 2013 (het woord ‘academie’ gaat vervallen, omdat dit in het buitenland een andere status heeft), ook zal de huidige structuur worden gewijzigd. Op dit moment is een stuurgroep druk bezig om dit vorm te geven. Vanaf 1 januari 2013 komt een bedrag van 22 miljoen beschikbaar via de prestatiebox in de lumpsum, oplopend tot 29 miljoen in 2015.  Door deze veranderingen ontstaat er een stevige basis voor een hernieuwd register voor schoolleiders, wat een krachtige bijdrage levert aan de verdere professionalisering van de beroepsgroep.

Daarnaast zijn ook de zakelijke items behandeld. De ledenraad gaf haar goedkeuring aan de jaarrekening 2011-2012 en aan de begroting 2012-2013. Tevens stemde zij in met  de herbenoeming van Hans Pennings in het bestuur van de AVS. Tenslotte mag zeker niet ongenoemd worden dat de ledenraad afscheid heeft genomen van een vier leden. Heleen Broerse-Boterman trad af, omdat zij het lidmaatschap niet meer kon combineren met haar andere werkzaamheden. Hans Barth trad tussentijds af en Theo Kampschreur en Jan-Pieter van Bruchem traden af, omdat hun zittingstermijn was afgelopen. De AVS en de ledenraad zijn deze vier leden veel dank verschuldigd. Met hun kennis en ervaring op een groot aantal terreinen hebben zij een uiterst waardevolle bijdrage geleverd aan de AVS, maar ook aan diverse ontwikkelingen in het onderwijs. Het is goed om te weten dat zij bij het onderwijs en de AVS betrokken blijven en wij hiervan in de toekomst ook gebruik kunnen maken. Door hun vertrek verwelkomde de ledenraad ook vier nieuwe leden: Jody Berkhof, Liny Demandt, Marten Hazenberg en Chris Merkx zijn nu aangetreden. Wij wensen hen een zeer plezierige zittingsperiode toe.

Rick Matser, secretaris
Maarten Bauer, voorzitter

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws