Verslag AVS Ledenraad 14 juni 2019

De laatste bijeenkomst van de AVS Ledenraad in schooljaar 2018/2019 vond plaats op 14 juni. Naast interne zaken kwamen ook de politieke ontwikkelingen in het schoolleidersvak ter sprake, waaronder de cao.
 
Op één verhindering na is de ledenraad voltallig aanwezig. Een ledenraadslid treedt af in verband met het verlaten van het schoolleidersvak. De vacature zal dit najaar bij de eerstkomende verkiezingsronde worden opgevuld.
Interne en administratieve zaken worden vlot en professioneel afgehandeld. De ledenraad maakt kennis met Alien Cnossen, de nieuwe directeur van het AVS Centrum Educatief Leiderschap en daarmee opvolger van Roelf Willemstein.
AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos presenteert de begroting voor 2019/2020 en geeft een update over de lopende cijfers. De begroting eindigt met een negatief exploitatiesaldo, vooral door eenmalige investeringen. Mede daarom neemt de ledenraad ruim de tijd om extra kritisch naar de cijfers te kijken. Alles wordt tot voldoening verklaard en toegelicht. De AVS heeft voldoende weerstandsvermogen om dit te dragen. In schooljaar 2019/2020 wordt verder gesproken over het meerjarenperspectief. De ledenraad stemt unaniem in met de voorgelegde begroting.

Verkenning schoolleiders
Daarna behandelt de ledenraad het recent verschenen rapport ‘Verkenning schoolleiders’ van het Arbeidsmarktplatform PO, in het kader van de dreigende tekorten aan schoolleiders en de aantoonbaarheid daarvan. De AVS werkt samen met OCW en andere partners in de sector aan het opstellen van een 'Schoolleidersagenda', die de lijnen voor de toekomst moet gaan uitzetten in wat er nodig is door, voor, van en met schoolleiders. De ledenraad bespreekt het rapport kritisch, alsmede de visie van de AVS voor de Schoolleidersagenda. De raad geeft diverse punten en suggesties mee die worden verwerkt in het visiedocument van de AVS hierover voor OCW.

CAO PO
Vervolgens wordt de ledenraad door Harry van Soest, een van de cao-onderhandelaars namens de AVS, bijgepraat over het verloop van de onderhandelingen. De stand van zaken op 14 juni is dat de inzet van de AVS geheel is opgenomen in de inzet van de bonden. Er zijn belangrijke stappen gezet in het vaststellen van nieuwe functieomschrijvingen (hierover is ook een internetconsultatie geweest) en de waardering van schoolleiders. Omdat er wordt ingezet op een geheel en samenhangend pakket, duren de onderhandelingen voort. De communicatie hierover naar AVS-leden blijft een aandachtspunt. De onderhandelingen duren lang en schoolleiders willen weten waar ze aan toe zijn inzake hun arbeidsvoorwaarden. Hierover kan de AVS pas duidelijkheid geven als er een akkoord is. Op 14 juni zijn alleen korte procesberichten mogelijk. De ledenraad adviseert nog frequenter aan berichtgeving te doen. Ook schoolleider die geen lid zijn van de AVS kijken uit naar een goede cao en kijken hiervoor naar de AVS.
De ledenraad constateert op 14 juni nadrukkelijk dat er achter de schermen meer dan keihard voor AVS-leden wordt gewerkt en dat een akkoord nabij lijkt. De raad betuigt oprecht respect voor AVS-onderhandelaars Paul van Lent en Harry van Soest.
Acties zijn er op 14 juni niet, omdat men vertrouwen heeft in de cao-onderhandelingen en dit eerst een kans wil geven. Wel willen de AVS en de ledenraad vasthouden aan de lange termijndoelen, waarbij gelijkschakeling met het voortgezet onderwijs aan de orde is.

De ledenraad constateert tot slot meer tijd te willen om onderwerpen informeel te verkennen, alvorens er in de reguliere vergadering formeel over te moeten besluiten. De komende maanden wordt bekeken of er een vorm van tussen/netwerkbijeenkomsten mogelijk en haalbaar is, al dan niet met andere leden erbij.

De AVS Ledenraad wenst iedereen een fijne zomervakantie. De raad vergadert weer op donderdag 7 en vrijdag 8 november 2019.

Liny Demandt, vicevoorzitter AVS Ledenraad
Judith Sliedregt, voorzitter AVS Ledenraad