Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool gaan vanaf volgend schooljaar verplicht een centrale eindtoets voor taal en rekenen afl eggen. Het wetsvoorstel is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Als de Tweede én Eerste Kamer akkoord gaan, wordt de eerste centrale eindtoets in april 2013 afgenomen. Daarnaast gaan alle scholen in het primair onderwijs werken met een leerling- en onderwijsvolgsysteem, waardoor het opbrengstgericht werken wordt bevorderd, meldt het ministerie van OCW.

De verplichte centrale eindtoets vult, als onafhankelijk gegeven, het schooladvies van de basisschool aan en moet een bijdrage leveren aan een doorlopende leerlijn tussen het primair en voortgezet onderwijs. Aan de hand van het schooladvies en de resultaten van de centrale eindtoets kan er gekozen worden voor een school in het vo die aansluit bij de talenten en het kennisniveau van de leerling, aldus OCW. De eindtoets zou basisscholen verder helpen om de opbrengsten van het door hen gegeven onderwijs te evalueren. Daarnaast zal de inspectie de resultaten van de eindtoets gebruiken bij het toezicht op de onderwijskwaliteit. AVS-voorzitter Ton Duif: “De Cito-toets (of een andere eindtoets) is prima als ondersteuning voor de schoolkeuze na de basisschool, maar zinloos als afrekeninstrument voor scholen. Het voornemen van de minister om een verplichte eindtoets af te nemen vanaf april 2013 valt deels onder dezelfde noemer. Alsof het enige dat telt reken- en taalopbrengsten zijn! Alsof opbrengstgericht werken het belangrijkste doel voor de toekomst is… En alsof een lichte stijging van de Cito-score het hoogste politieke doel is.” Door de centrale eindtoets naar een later moment in het schooljaar te verschuiven (april in plaats van februari), komt het schooladvies van de basisschool centraler te staan bij de keus voor een school in het vo, meent OCW.

Speciaal onderwijs later
Cito krijgt de wettelijke taak om de centrale eindtoets te ontwikkelen. De eindtoets sluit nauw aan bij de bestaande Eindtoets Basisonderwijs, die Cito al jaren maakt. Op dit moment maakt ongeveer 85 procent van de basisscholen daarvan op vrijwillige basis gebruik.

Ook alle scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan de eindtoets taal en rekenen afnemen en werken met een leerling- en onderwijsvolgsysteem, als het wetsvoorstel door de beide Kamers komt. Zij krijgen echter langer de tijd om dit voor te bereiden (schooljaar 2015- 2016). Naast de centrale eindtoets voor taal en rekenen komt er een centrale toets voor wereldoriëntatie beschikbaar, waarmee scholen de kennis van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/biologie kunnen meten. Deze toets is echter facultatief: scholen bepalen zelf of ze de toets afnemen.

Opbrengstgericht werken
Het gebruik van een leerlingen onderwijsvolgsysteem (lovs) wordt voor het regulier basisonderwijs voorgeschreven per 1 augustus 2012 en voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs per 1 augustus 2015. Van alle scholen wordt verwacht dat ze voor alle leerlingen gaan werken met een lovs, omdat dit het opbrengstgericht werken zou bevorderen. Door systematisch vooraf doelen te stellen en tussentijds het kennisniveau van leerlingen te meten, kan een zo hoog mogelijke opbrengst per leerling worden gerealiseerd. Ook kan er eerder tussentijds ingespeeld worden op de ontwikkeling van leerlingen. Het lovs maakt daarnaast inzichtelijk waar de leerlingen en de school staan ten opzichte van andere leerlingen en scholen. De meeste basisscholen werken al op deze manier. Het kabinet wil dit verder bevorderen. Scholen bepalen zelf welk lovs ze gebruiken en hoe vaak ze het kennisniveau meten, zolang de gebruikte toetsen maar valide en betrouwbaar zijn.

Boze reacties cito-toets 2012
Dit schooljaar is de Cito-toets nog afgenomen in februari. Bij de AVS zijn boze reacties binnengekomen over de onmogelijkheid om de digitale editie van de Eindtoets basisonderwijs te maken. Sommige leerlingen konden helemaal geen toets doen of moesten taken opnieuw maken, omdat hun resultaten onder de naam van een andere leerling terecht waren gekomen. Cito meldde dat te resetten, maar dat bleek de volgende dag niet gebeurd. Een greep uit de overige reacties: “Inloggen is onmogelijk of duurt lang. Of het hele systeem valt uit als leerlingen er net een taak op hebben zitten. Gegevens zijn niet goed opgeslagen. Ook bij de leerlingen die de toets op papier maken, geeft dit onrust.” Veel zorgen werden geuit over het effect van het oponthoud op de toetsresultaten. Veel frustraties ook omdat zowel Cito als het ministerie van OCW telefonisch niet goed bereikbaar waren op het moment dat de problemen zich voordeden. De AVS verzamelt alle reacties die binnenkomen (info@avs.nl) en neemt hierover contact op met Cito. Cito heeft aangegeven dat de digitale toets eventueel op een later moment afgenomen kan worden: de Niveautoets tot en met 24 februari en de Digitale Eindtoets tot en met 6 april aanstaande.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws