Schoolbesturen van onderwijsinstellingen in het po, vo, mbo, hbo en wo krijgen binnenkort een brief van de Rijksoverheid over de aanpassing van de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Onderwijsorganisaties moeten, net als instellingen in andere sectoren, hun eigen meldcode uitbreiden met het afwegingskader/de afwegingskaders voor de beroepskrachten in hun organisatie en het gebruik van de meldcode in hun organisatie bevorderen.
  
Per 1 januari 2019 verandert het Besluit verplichte meldcode. Het wordt een professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling. Om te bepalen of daar sprake van is, gebruiken professionals een afwegingskader, door de beroepsgroep zelf opgesteld, in de meldcode. Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht voor organisaties om in de meldcode afwegingskaders op te nemen. Voor professionals is het verplicht om te werken met een afwegingskader in (stap 4 en 5 van) de meldcode.
 
In een onderwijsorganisatie moet niet alleen een meldcode aanwezig zijn, maar zij moet ook de kennis over en het gebruik van de meldcode binnen de organisatie bevorderen. Hoewel het een wettelijke plicht is, laat de wet de invulling van deze verplichting over aan de organisaties, zodat goed kan worden ingespeeld op de behoeften en vragen van de medewerkers. De wettelijke plicht betekent dat de organisatie, bijvoorbeeld op verzoek van de inspectie of de gemeente, concreet moet kunnen beschrijven wat er is gedaan, bijvoorbeeld aan scholing en training van medewerkers, om de kennis en het gebruik van de meldcode te bevorderen en wat de plannen op dit punt zijn voor het komende jaar.
 
Op de website van de rijksoverheid (toolkit meldcode) zijn de afwegingskaders die door de beroepsgroepen zijn opgesteld, te vinden. De toolkit Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is ontwikkeld om organisaties te helpen bij de invoering van de meldcode en om professionals te helpen bij het werken met de meldcode.
 
Bij de downloads staat een informatiesheet waarin staat uitgelegd wat er per 1 januari 2019 verandert en hoe de organisatie zich kan voorbereiden op de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim