Werknemers weten nog te weinig van de mogelijkheden die de Wet arbeid en zorg biedt om bij bijzondere omstandigheden verlof op te nemen. Door meer voorlichting moet de werking van de wet worden verbeterd.

De Wet Arbeid en Zorg omvat een aantal verlofregelingen dat het werknemers makkelijker maakt om werk en privé beter te combineren. Ook werkgevers hebben baat bij deze regelingen. Meer keuzevrijheid voor werknemers om werk, gezinsleven en vrije tijd beter met elkaar in balans te brengen, kan langdurig ziekteverzuim door stress en burn-out voorkomen.

De wet is bedoeld om meer ruimte te scheppen om arbeid en zorg te combineren.

In het onderwijs is deze regeling uitgewerkt in de Cao-po Hoofdstuk G Verlof. In de artikelen G8 lid 3 en 4 en G-9

Kort durend verlof (minder dan een dag)
Voor wat betreft G8 is het volgende afgesproken:

3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid heeft de werknemer recht op verlof met behoud van loon voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens (a) andere zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden die zich tijdens werktijd voordoen of (b) andere door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichtingen waarvan de vervulling niet in vrije tijd kan plaatsvinden.

4. Indien het verlof dat op grond van het derde lid wordt verleend zich uitstrekt tot een gehele werkdag wordt het verlof geacht verleend te zijn op grond van artikel G8 van dit hoofdstuk.

In artikel G8 is het imperatief kort buitengewoon verlof geregeld. In lid 1 van artikel G8 wordt een aantal concrete gevallen genoemd waarin de werkgever de werknemer onder alle omstandigheden verlof dient te verlenen. Aanvullend bepaalt lid 3 dat de werkgever op grond van het goed werkgeverschap eveneens verlof dient te verlenen in andere situaties waar de werknemer (buitenwettelijke) verplichtingen moet nakomen die slechts in werktijd kunnen worden vervuld. Gedacht dient dan te worden aan het ophalen van documenten, het bezichtigen van een woning, het bijwonen van een doopplechtigheid in de gevallen waarin dat niet op zondag gebeurt en het begeleiden van een ziek kind naar het ziekenhuis. Kenmerk van dit verlof is dat het altijd om situaties gaat waarin de werknemer slechts een deel van de werkdag verzuimt.

Kort buitengewoon verlog (hele dag)
Als het verlof echter een hele dag duurt, behoort het tot het verlof op grond van G9 /Overig kort buitengewoon verlof:

1. Indien zich in de leefsituatie van de werknemer omstandigheden voordoen die hem in redelijkheid verhinderen de verplichtingen, voortvloeiend uit zijn arbeidsovereenkomst na te komen, verleent de werkgever hem gedurende elke periode van twaalf achtereenvolgende maanden ten hoogste twee maal de arbeidsduur per week al dan niet aaneensluitend verlof met behoud van loon.

2. Het verlof vangt niet aan of eindigt in ieder geval zodra de werkgever aan de werknemer kenbaar maakt dat hij tegen het opnemen van het verlof onderscheidenlijk de voortzetting daarvan een zodanig zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft, dat het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Dit verlof is bedoeld om de noodzakelijke verzorging te geven aan een thuiswonend ziek kind, partner of zieke ouders. Voorwaarde is wel dat niemand anders de zieke op dat moment kan verzorgen. Ook kan dit verlof gebruikt worden om aanwezig te zijn bij het huwelijk of de promotie van een goede vriend(in).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen