Verlichting leergang bewegingsonderwijs

 Verlichting leergang bewegingsonderwijs

De ‘Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs’, die in 2005/2006 is ingevoerd, wordt door studenten als zwaar of zeer zwaar ervaren. Met als gevolg een tekort aan bevoegde leerkrachten voor gymlessen en zelfs – tijdelijke – uitval van deze lessen op sommige scholen in Friesland. Staatssecretaris Dijksma heeft inmiddels besloten op welke manier deze leergang verlicht wordt.

Op advies van de werkgroep LOBO (Landelijk Overleg Opleidingen Basisonderwijs) en een klankbordgroep, met daarin onder andere de AVS, heeft de staatssecretaris het scenario overgenomen waarbij verlichting in de inhoud van de leergang optreedt door de blokken drie en vier samen te voegen tot één blok. Daarmee wordt de inhoud met pakweg 25 procent gereduceerd: van vier naar drie blokken. De kwaliteitsimpuls zal met dit scenario behouden blijven. Dijksma: “Door de postinitiële blokken drie en vier samen te voegen wordt de drempel tot het volgen van de leergang lager en neemt het aantal breed bevoegden toe. Mijn verwachting is dan ook dat door deze vorm van verlichting de huidige arbeidsmarktproblemen zullen verminderen.”

Andere overgenomen aanbevelingen:
• Pabo’s moeten het mogelijk maken voor gemotiveerde en geïnteresseerde studenten om deze verlichte leergang al te volgen tijdens de initiële opleiding, door het laten indalen van tenminste blok één als keuzevak. Hierdoor kunnen studenten die dat willen al werken aan hun bevoegdheid tijdens de pabo zelf, zodat het postinitiële deel minder zwaar wordt (gebeurt al deels in de praktijk).

• Schoolbesturen dienen de deelnemers financieel tegemoet te komen door het scholingsbudget in te zetten voor het postinitiële deel van de leergang. De schoolbesturen hebben met ingang van het schooljaar 2006/2007 de beschikking over extra financiële middelen voor (verdere) professionalisering en begeleiding van onderwijspersoneel. Deze middelen kunnen daarvoor worden benut. Het is echter aan de schoolbesturen zelf hoe zij daaraan invulling geven.

De wettelijke maximale studietijd van de leergang blijft – met het oog op de keuze voor inhoudelijke verlichting en een ingewikkelde en langdurige wetswijziging – twee jaar in plaats van de voorgestelde verlenging naar drie jaar.

De invoering van de verlichte inhoud van de leergang treedt met ingang van het nieuwe schooljaar in werking. Uiterlijk 1 mei aanstaande dient een plan van aanpak hiervoor gereed te zijn, omdat de pabo’s tijd nodig hebben om de programmering van de leergang bij te stellen en de nieuwe studentenlichting daarover te informeren.

Voorlichtingstraject
De AVS en andere deelnemers uit de klankbordgroep hebben aangeven dat het erg belangrijk is om een goed voorlichtingstraject in te richten voor scholen, pabo’s en studenten. Ook de verlichting van de leergang en de overgangsmaatregelen moeten goed worden gecommuniceerd. Over het voorlichtingstraject vindt op dit moment nader overleg plaats met de betrokken partijen, waaronder de AVS en de PO-raad. De voorlichting zal in ieder geval bestaan uit het informeren van scholen over de – huidige – mogelijkheden rond de inzet van breed bevoegde leerkrachten, om organisatorische problemen zoals in Friesland tegen te gaan.

         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.