Vergoeding voor vervanger zonder lesbevoegdheid op eerste ziektedag

Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om de vervanging van een zieke leerkracht door iemand zonder lesbevoegdheid voor de eerste dag van afwezigheid te vergoeden. Voor de overige dagen worden alleen lesbevoegde vervangers vergoed. Deze uitzondering geldt per ziektegeval van een afwezige leerkracht.

In het Reglement Vervangingsfonds staat dat de vervanger van een leerkracht lesbevoegd moet zijn. Aanleiding voor de aanpassing is dat in de ‘Handreiking lerarentekort’ van november 2018 van het ministerie van OCW onder andere is opgenomen dat in bepaalde noodgevallen en bij uitzondering iemand kan worden ingezet zonder lesbevoegdheid.

De wijziging geldt uitsluitend voor de schoolbesturen die vallen onder de reguliere aansluiting van het Vervangingsfonds en gaat in per 1 mei 2019.

De andere wettelijke eis, dat de vervanger in het bezit moet zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG), blijft onverkort van kracht.

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.