Verdeeldheid over verplichting homobeleid op scholen

 Verdeeldheid over verplichting homobeleid op scholen

Het debat tijdens het symposium ‘Een roze draad in veiligheid op school’ op 18 februari, over een mogelijke verplichting van scholen om aandacht te besteden aan homo-emancipatie, eindigde onbeslist. De commissie Dijsselbloem, die adviseerde dat scholen zich vooral moeten bezighouden met kerntaken als schrijven en rekenen, lijkt een dempende invloed te hebben op de visie over de pedagogische taak van de school.

Het symposium was georganiseerd door Empowerment, kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs, ter afsluiting van een serie proefprojecten op scholen over de integratie van en aandacht voor homoseksualiteit op scholen. De conclusie uit het onderzoek bij de proefprojecten is dat de scholen erin slagen een draagvlak voor zulke specifi eke aandacht te creëren, maar dat ze meestal niet uit zichzelf beginnen met een dergelijke aanpak. Dat riep de vraag op of scholen niet een stok achter de deur nodig hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een verplichting.

In de Tweede Kamer is sinds 2006 twee keer gevraagd om een vorm van verplichting. In de eerste motie (2006) werd gevraagd om een algemene verplichting. De motie werd aangenomen, maar de regering stelde dat de motie al werd uitgevoerd door het stimuleringsbeleid dat zij voert. In de tweede motie (2008) werd gevraagd om een aanscherping van de kerndoelen. Deze werd afgewezen. In het slotdebat van het symposium werd opgemerkt dat homoseksualiteit weliswaar niet expliciet in de kerndoelen staat, maar dat de strekking van de kerndoelen daar wel over gaat.

De discussie ging echter vooral over de zinvolheid van een wettelijke verplichting. De helft van de aanwezigen zag daarin een zinvol signaal of een stok achter de deur. De andere helft zag het vooral als een zinloos gebaar en overmatige regelgeving. Dit argument werd deels ondersteund door de conclusies uit de proefprojecten, die erop wijzen dat een draagvlak op school vooral ontstaat als mensen een echte, van hart tot hart, belangstelling voor elkaar krijgen. Het kostte in de proefprojecten echter twee jaar tijd om de betrokken scholen te vinden en zover te krijgen dat ze met het thema aan de slag wilden. De vraag blijft daarom open hoe de regering denkt haar stimuleringsbeleid zo vorm te geven dat dit aantal scholen drastisch uitgebreid wordt.

Meer informatie: www.empower-ls.com/producten/publicaties/nameting_adelmund_pilots en www.empower-ls.com/producten/publicaties/een_roze_draad
         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.