Verbeteren bestuur en management leidt tot effectiever onderwijs

 

Aanmelden projectsubsidie tot uiterlijk 15 mei
Besturen in het primair en speciaal onderwijs kunnen zich nog tot 15 mei aanstaande melden om met hun scholen deel te nemen aan een driejarig project met als doel het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en management in het primair onderwijs, op zo´n manier dat dit leidt tot een zichtbare verbetering van de opbrengsten van het primaire proces.

De opbrengstverbetering geldt vooral op het gebied van taal en rekenen, waarbij op basis van een opbrengstgerichte werkwijze duurzame veranderingen tot stand worden gebracht. Er kunnen in totaal veertig besturen deelnemen. Per deelnemend bestuur is het toe te kennen subsidiebedrag voor de totale projectperiode 70.000 euro. Het moet hierbij gaan om minimaal tien scholen. Besturen met minder scholen kunnen er ook voor kiezen zich gezamenlijk aan te melden. Ook dan geldt dat er per aanmelding maximaal tien scholen worden bekostigd. Aanvullend op het subsidiebedrag bestaat de verplichting tot een eigen bijdrage van minimaal 13.000 euro. Voor separaat deelnemende eenpitters is het subsidiebedrag 7.500 euro, met een verplichting tot een aanvullende eigen bijdrage van 1.300 euro.

Uiterlijk 15 juni 2009 wordt het bestuur schriftelijk meegedeeld of de aanmelding al dan niet is gehonoreerd en basis biedt voor het driejarige verbetertraject. Als de aanmelding is gehonoreerd, wordt het bestuur uitgenodigd een plan van aanpak uit te werken (op basis van een format), inclusief een specifieke uitwerking per deelnemende school. Pas als het plan van aanpak is goedgekeurd, wordt de subsidie toegekend.

Het project wordt goed afgestemd met de andere trajecten uit de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs, waaronder het Op Maat-traject Opbrengstgericht werken (zie elders in deze rubriek). Waar mogelijk worden deze trajecten met elkaar verbonden.

Meer informatie over de procedure, de voorwaarden en aanmelden vindt u in het dossier management. Met vragen kunt u contact opnemen met de AVS tel. 030-2361010.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.