Inhaalslag
Het bestuur van ABP wil de pensioenen in 2010 gedeeltelijk laten meegroeien met de lonen in de sectoren overheid en onderwijs (indexatie). De gedeeltelijke indexatie bedraagt 0,45 procent. Ook de premies worden aangepast. De voorgenomen besluiten van het ABP-bestuur worden nog voor advies voorgelegd aan de deelnemers- en werkgeversraad.

De vermogenspositie van ABP is in 2009 verbeterd. De dekkingsgraad is opgelopen tot 105 procent. Hierdoor is gedeeltelijke indexatie mogelijk. De pensioenen gaan per 1 januari 2010 omhoog met 0,45 procent. Hiervan is 0,28 procent structureel en 0,17 procent incidenteel. Een hogere indexatie is op dit moment niet mogelijk omdat de financiële positie van ABP dat niet toelaat. In mei 2010 bekijkt het bestuur of het pensioen verder verhoogd kan worden. Of dat er, bij economische tegenwind, misschien andere maatregelen zoals een tijdelijke premieverhoging nodig zijn. Volgens het herstelplan van ABP is per 1 juli 2009 de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen tijdelijk verhoogd met 1 procent. Deze verhoging vervalt vooralsnog per 1 januari 2010. De geplande tijdelijke verhoging per 1 januari 2010 van 2 procent gaat ook vooralsnog niet door. De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2010 stijgt met 0,3 procent. Dit wordt veroorzaakt doordat enerzijds de deelnemers langer doorwerken en anderzijds er jaarlijks steeds minder deelnemers onder het overgangsrecht Fpu vallen. De premie voor de ANW-compensatie (Algemene Nabestaandenwet) daalt van 0,4 naar 0,3 procent. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen wijzigt niet.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel teweegbrengt

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s