Eerste Nederlandstalige beschrijving Policy Governance model Carver
In oktober 2006 verscheen het boek `Verantwoord besturen´ van Jan Maas en Helmie van Ravenstein. Centraal in het boek staat het bestuursmodel van John Carver, Policy Governance. Volgens de auteurs is dit model het enige bestuursmodel ter wereld dat een bestuur, een raad van commissarissen en een raad van toezicht equipeert voor toezicht en leiderschap.

Het boek is bedoeld voor iedereen die met besturen te maken heeft. Bestuurders en directeuren volgens het traditionele model, maar ook zij die te maken hebben met een raad van toezicht. In de non-profi tsector, zoals het onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven. Dit handboek sluit aan bij de groeiende belangstelling in het onderwijs voor nieuwe bestuursvormen, zoals een college van bestuur in combinatie met een raad van toezicht. Maar ook bij het huidige, veelvoorkomende model in het primair onderwijs: het schoolbestuur dat op hoofdlijnen bestuurt en een algemene directie of bovenschools management dat voor het grootste deel van de bestuurstaken is gemandateerd. Het boek vormt een goede hulp bij de discussie over het vastleggen van de gewenste spelregels en de taakverdeling binnen de bestuurskolom. In het eerste deel wordt het Policy Governance model beschreven. Het tweede deel behandelt alle onderdelen van besturen en toezicht, afgezet tegen het model van Carver en met voorbeelden uit de bestuurspraktijk zoals we die in Nederland tegenkomen.

Basisprincipes
Bij Policy Governance gaat het in ieder geval om:
 

  • Een duidelijk onderscheid tussen bestuur en management;
  • Het omzetten van bestuurlijk leiderschap in een instrumentarium van beleidsuitspraken;
  • Een sterk management met behoud van bestuurlijke verantwoordelijkheid;
  • Versterking van het visionaire leiderschap en het mandaat van het management.

Deze uitgangspunten zijn verwerkt in de tien basisprincipes van Policy Governance. Een citaat uit de inleiding hierop: “Policy Governance is een compleet bestuursmodel: een samenhangend en consistent geheel van ideeën en principes dat logisch is opgebouwd. Het is van belang om het model in zijn geheel te begrijpen om het optimaal toe te passen in elke bestuurlijke situatie.”

Voorbeelden van deze basisprincipes zijn dat een bestuur bestuurt namens de eigenaren, dat bestuursuitspraken overwegend beleidsuitspraken zijn, dat het bestuur defi nieert en mandateert in plaats van te reageren en te ratifi ceren en dat de schakel tussen bestuur en directeur ruimte en veiligheid moet bieden.

Uitwerking
Na de beschrijving van het model staan de auteurs uitvoerig stil bij de uitwerking van de verschillende onderdelen van het Policy Governancemodel, met aandacht voor de theorie én de toepassing in de praktijk. Dit tweede deel van het boek is, ook voor bestuurders die al bekend zijn met het model van Carver, lezenswaardig en informatief. Het nodigt uit om daadwerkelijk met `verantwoord besturen´ aan de slag te gaan.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws