Bij aanvang van het nieuwe schooljaar gaat een aantal wijzigingen in, waar leraren, scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste.

Salarisverhoging
De teksten van de nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn beschikbaar en gelden vanaf 1 augustus 2018. Alle medewerkers in het primair onderwijs die onder de cao vallen, krijgen volgens de cao op 1 september 2018 minimaal een generieke loonsverhoging van 2,5 procent. Daarnaast krijgen leraren per 1 september een hogere salarisschaal.

Meer ruimte voor invalkrachten
Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs kunnen komend schooljaar invalkrachten die invallen voor zieke leraren meerdere contracten achter elkaar aanbieden. Lees hier meer.

Afwijken onderwijstijd
Net als in het speciaal onderwijs kunnen scholen in het regulier onderwijs vanaf augustus tijdelijk afwijken van de onderwijstijd. Kinderen kunnen hiermee tijdelijk vrijgesteld worden van het minimaal aantal uren onderwijstijd en toch naar school gaan, al is het maar een paar uur per week. 

Nieuwe nevenvestiging
Per 1 september 2018 is het voor scholen mogelijk om een nevenvestiging op te richten, buiten het eigen rpo-gebied (regionaal plan onderwijsvoorzieningen). Voorwaarde is wel dat de bestuurders in de betreffende regio geen bezwaar hebben. De wet maakt het ook mogelijk om niet alleen een volledige, maar ook een deel van een vestiging te verplaatsen.

Fuseren makkelijker voor basis- en middelbare scholen
Het is vanaf komend schooljaar voor basis- en middelbare scholen gemakkelijker om te gaan fuseren. Zoals het regeerakkoord aangeeft wil dit kabinet de fusietoets afschaffen. Als eerste stap is geregeld per 1 augustus dat alle fusies een lichte toets door DUO ondergaan. De betrokken medezeggenschapsraden moeten instemmen met de voorgenomen fusie en er moet een rapport worden opgesteld waarin de keuze voor de fusie wordt onderbouwd. Lees hier meer.

Pseudoniem voor leerlinggegevens in primair onderwijs
Basisscholen kunnen vanaf komend schooljaar gebruik maken van een pseudoniem voor leerlingen wanneer zij digitaal lesmateriaal gebruiken. Daardoor kunnen straks minder persoonsgegevens uitgewisseld worden tussen een school en een aanbieder van digitale leermiddelen en wordt de privacy van leerlingen beter beschermd. De overstap naar een pseudoniem en het terugbrengen van het aantal leerlinggegevens gebeurt geleidelijk en zorgvuldig, zodat leerlingen er zo min mogelijk van merken.

Schrappen grondslag voor diagnostische toetsen
In de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) was de mogelijkheid opgenomen om diagnostische toetsen Nederlandse taal en rekenen in te voeren. Van deze mogelijkheid was nog geen gebruik gemaakt. Wel is de afgelopen jaren met subsidie van de overheid de diagnostische tussentijdse toets (DTT) ontwikkeld voor de vakken wiskunde, Nederlands en Engels. In 2016 is echter besloten dat de DTT niet verplicht zal worden voor scholen om te gebruiken. Op 1 augustus 2018 vervalt dus ook de algemene grondslag voor diagnostische toetsen in de WVO.

Online portfolio-tool beschikbaar voor leraren
Vanaf 1 augustus is er voor leraren in het po, vo en mbo een nieuwe online portfolio-tool beschikbaar. Leraren kunnen in deze online omgeving op een gebruiksvriendelijke manier hun professionele ontwikkeling bijhouden, op vrijwillig basis. Het gaat hierbij om het bijhouden en vastleggen van hun eigen bijscholing, cursussen, en andere leer- en professionaliseringsactiviteiten. De portfolio-tool is hier beschikbaar. Het portfolio is alleen zichtbaar en beschikbaar voor de leraar zelf. Anderen kunnen het niet inzien.

Nieuwkomerssubsidie aanvragen
Schoolbesturen en hun scholen kunnen subsidie aanvragen voor onderwijs aan nieuwkomers. Om hiervoor in aanmerking te komen, geldt dat een school minimaal vier kinderen moet tellen die één jaar of korter in Nederland wonen. Scholen moeten die subsidie vervolgens ieder kwartaal opnieuw aanvragen. Om deze niet mis te lopen, adviseert de PO-Raad om meteen op de eerste dag van het nieuwe schooljaar zo’n aanvraag te doen. Op de website van LOWAN staat hoe dit precies in zijn werk gaat.

Bronnen: OCW, PO-Raad
 

Links

Gerelateerd nieuws