Veranderend toezicht

De manier waarop de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt is vanaf 1 augustus 2017 veranderd. Een publicatie hierover kon uiteraard niet uitblijven: ‘Veranderend toezicht. Werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie’. Een aanrader voor schoolleiders.

De uitgave geeft een goed inzicht in de wet- en regelgeving omtrent het nieuwe toezicht van de onderwijsinspectie, en behandelt daarnaast ook de dilemma’s en het soms gemiste vertrouwen dat ontstaan is tussen de inspectie en het onderwijsveld. Auteur Gérard Zeegers – zelf ruim dertig jaar werkzaam geweest als leraar en schoolleider in het basisonderwijs – illustreert zijn opvattingen en inzichten met mooie praktijkverhalen. Ik heb het boek met veel plezier gelezen.
 
Per augustus 2017 is de manier waarop de onderwijsinspectie toezicht houdt veranderd. Na een proces van enkele jaren van voorbereiden, consulteren, bijstellen, politiek overleg en pilots is er uiteindelijk een nieuw toezichtkader gekomen. Een roep uit het veld lijkt hiermee gerealiseerd, want het is een kader dat zowel recht doet aan de rol van de inspectie om toezicht te houden als aan de rol van schoolbesturen om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de onderwijskwaliteit. Terecht noemt de schrijver dit goed nieuws: “Je kunt immers slechts verantwoording afleggen over zaken waarover je ook verantwoordelijkheid hebt.” 
Met het nieuwe toezicht sluit de inspectie zoveel mogelijk aan op de eigen ambities van besturen en scholen. De nieuwe wettelijke kaders bieden meer ruimte om zélf goed onderwijs vorm te geven en daar op eigen wijze verantwoording over af te leggen.
 
De grootste verandering in het nieuwe toezichtkader is de eindverantwoordelijkheid voor het formuleren van de kwaliteit van het onderwijs.
 
Schoolbesturen moeten in samenspraak met schoolleiders en leraren zorg dragen voor goed onderwijs en hierin autonomer zijn en meer samenwerken. Zeegers beschrijft hoe vrijheid en verantwoordelijkheid samen kunnen gaan. In de publicatie komt aan de orde:
  • Het nieuwe toezichtkader en de nieuwe werkwijze van de inspectie. De belangrijkste wettelijke veranderingen worden duidelijk beschreven;
  • De wijze waarop besturen en scholen voortaan op (deels) eigen wijze verantwoording kunnen afleggen;
  • De mogelijkheden van zelfevaluatie en feedback (theorie en praktijk). 
De schrijver houdt tot slot in hoofdstuk 5 een terecht pleidooi voor vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen.
 
Het boek is een aanrader voor schoolleiders en andere onderwijsprofessionals. Zeegers weet op een heldere manier duidelijk te maken waar het om gaat in het onderwijs en benadrukt daarbij de noodzaak van verantwoording en zelfbewustzijn. Hij stelt zich ook de vraag of toezicht wel nodig is. De uitgave houdt bestuurders, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals een spiegel voor. De auteur doet een oproep aan hen om de ruimte die het nieuwe toezichtkader biedt met beide handen aan te grijpen. Zijn tien adviezen voor iedereen die zich dagelijks inzet voor goed onderwijs zijn helder en wens ik alle professionals toe.
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.