Veldraadpleging referentieniveaus

PO-raad in gesprek met besturen, schoolleiders en leerkrachten
Staatssecretaris Dijksma heeft de PO-Raad gevraagd een veldraadpleging te organiseren over de referentieniveaus van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen (commissie Meijerink). De raad zal daarom de komende maanden op verschillende manieren met besturen, schoolleiders en leerkrachten in gesprek gaan over de referentieniveaus.

In de gesprekken wordt naast de gewenste inhoud van de niveaus ook aandacht besteed aan de condities waaronder ze ingevoerd zouden kunnen worden. Op basis van de uitkomsten van de veldraadpleging kunnen de referentieniveaus nog inhoudelijk aangepast worden, voordat eind 2008 het traject van wet- en regelgeving ingezet wordt. Doel van de veldraadpleging is niet om de gedetailleerde inhoud van alle referentiebeschrijvingen te bespreken. Wel wil de PO-Raad steekproefsgewijs een aantal inhouden van de referentieniveaus uitgebreider bespreken, om een nadere onderbouwing te krijgen van de haalbaarheid. Hoewel het tijdpad voor de veldraadpleging krap is, heeft de PO-Raad toch gekozen voor een brede opzet. Zowel besturen, schoolleiders, leerkrachten als ouders worden bevraagd en ook de koepelorganisaties worden betrokken bij het traject. Omdat de invoering van de referentieniveaus directe gevolgen heeft voor de aansluiting tussen het voortgezet en het speciaal onderwijs, vindt eveneens overleg plaats met deze sectoren.

Bijeenkomsten
Op 23 september aanstaande vindt een eerste landelijke carrouselbijeenkomst plaats, waarvoor alle verschillende doelgroepen worden uitgenodigd. In oktober wordt een vijftal ronde tafelbijeenkomsten georganiseerd op scholen verspreid over het land. Voor deze bijeenkomsten wordt een beperkt aantal besturen, schoolleiders en leerkrachten uitgenodigd. In november vindt een tweede landelijke carrouselbijeenkomst plaats. Deelnemers kunnen dan op de voorlopige opbrengsten reageren en aanvullende suggesties doen voor de rapportage. Ook zal de PO-Raad in november nog een ledenraadpleging organiseren voor de eigen leden, waarbij de leden kunnen reageren op het conceptadvies aan de staatssecretaris. Besturen en schoolleiders in het primair onderwijs krijgen zo de gelegenheid om aan te geven of zij zich in het advies herkennen. Ook kunnen ze suggesties doen voor verbetering.

Leercurve
De PO-Raad wil met de veldraadpleging een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering en kwaliteit van het po. Referentieniveaus moeten volgens de raad een bijdrage leveren aan een leercurve op het niveau van het kind, de groep, de school en het bestuur. Alleen wanneer de referentieniveaus op deze manier worden uitgewerkt en ingezet, zal dit leiden tot een verdere professionalisering van de sector en uiteindelijk tot een verbetering van de kwaliteit van het po. Dat het veld daarbij zelf het voortouw neemt, is voor de PO-Raad een voorwaarde om dit te bereiken.

Meer informatie: mail naar veldraadpleging@poraad.nl

ZIe ook:
 Brede veldraadpleging over referentieniveaus taal en rekenen

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.