Naar aanleiding van diverse vragen over de actie ‘#wijschoolleiders slaan alarm’ van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), hierbij het antwoord op de meest gestelde:

Waarom gaat de AVS actie voeren?
Een reactie op de ontstane disbalans in salariëring tussen (adjunct-)directeuren en leraren (vooral in de AB- en DA-schaal) vergt een duidelijk signaal. Het is nodig dat er ook voor schoolleiders een eerlijk salaris wordt afgesproken. Er komen in deze beroepsgroep eveneens grote tekorten aan. Vermindering van de werkdruk is nodig om het vak werkbaar en aantrekkelijk te houden. Hier hoort voldoende ondersteuning bij. Politiek en samenleving moeten zien hoe belangrijk en complex het beroep van schoolleiders is. Schoolleiders zijn van cruciaal belang voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Dit wordt nog onvoldoende erkend en gewaardeerd. Een groot deel van de AVS-leden heeft in een peiling aangegeven niet te willen staken, maar wel via andere acties dit geluid te laten horen.

Waarom nu pas?
De AVS heeft vanaf het eerste uur deel uitgemaakt van het PO-Front en de (estafette)stakingen ten behoeve van salarisverbetering en werkdrukverlaging voor leraren ondersteund. Het front heeft niet een gezamenlijk claim voor schoolleiders opgepakt. Daarnaast kreeg de AVS in de onderhandelingen over de CAO PO 2018-2019 onvoldoende bijval van de andere sociale partners in haar belangenbehartiging voor schoolleiders en om de gelden uit het regeerakkoord niet alleen aan leraren te besteden maar aan de hele sector. De AVS is toch akkoord gegaan met het onderhandelaarsakkoord ten behoeve van het hogere belang voor de sector. Deze eerste goede stap voor leraren moesten we zo snel mogelijk vastleggen in belang van het primair onderwijs. Maar alleen nadat er afspraken waren gemaakt over een nader gesprek over een eerlijker en beter salaris voor schoolleiders en onderwijsondersteuners, in lijn met dat van de leraren, voor de vervolg-cao vanaf 1 maart 2019. De komende maanden vindt dit gesprek plaats.

Waarom is het belangrijk dat alle schoolleiders in het primair onderwijs meedoen aan de actie(s)?
Aan de onderhandelingstafel en als vakbond is de AVS numeriek in de minderheid (er zijn nu eenmaal minder schoolleiders dan leraren). De zichtbare en hoorbare stem van alle schoolleiders is van belang om onze minderheid gewicht te geven bij het behartigen van onze inzet.

Waarom is gekozen voor 12 september? Veel scholen in Zuid-Holland en Zeeland zijn dan toch gesloten vanwege de estafettestaking?
Op 12 september is de laatste staking in de reeks van estafettestakingen van het PO-Front voor de lerarenclaim, waaraan wij vanaf het begin onze steun hebben verbonden. Met deze markeringsdatum laten we zien dat onze steun nadrukkelijk omslaat in eigen acties voor schoolleiders. Het geeft ons de gelegenheid om onze uitleg en claim te benoemen en ons signaal af te geven richting de buitenwereld. Ook start deze periode de nieuwe onderhandelingsronde voor de volgende cao.
Overigens is de AVS ook aanwezig bij de manifestatie in Rotterdam en schoolleiders uit de regio Zuid-Holland en Zeeland van wie de school dicht is vanwege de staking, kunnen zich daar ook laten zien en horen. Bijvoorbeeld in het toegezonden actie T-shirt. Hang vooral ook de actieposter goed zichtbaar op op school!

actieposter-web-schaduw.png

Is deze actie niet nadelig voor leerlingen en in strijd met veiligheidsmaatregelen?
Scholen zijn er aan gehouden om jaarlijks een ontruimingsoefening te houden. Hiervoor zijn vaste protocollen waarin de manier waarop je omgaat met veiligheidsmaatregelen en bijvoorbeeld de melding bij de brandweer zijn geregeld. Onze oproep sluit dus aan bij een actie die de school sowieso al moet doen. Het enige waartoe wij oproepen is dit op een specifieke datum en tijd te doen. Hierdoor kunnen wij de stem van alle individuele schoolleiders zichtbaar maken als één grote stem die gehoord gaat worden. En de leerlingen worden niet de dupe, zoals bijvoorbeeld bij een staking.

Wat is in het kort de inzet van de AVS voor de cao vanaf 1 maart 2019?

  • Het op niveau brengen van de salarissen van schoolleiders heeft prioriteit. De AVS zet voor 2019 in op een looneis van 3 procent voor (adjunct-)directeuren.
  • Een eenduidig functiehuis met passende, actuele functieomschrijvingen voor adjunct-directeuren en directeuren in herkenbare directie-loonschalen, waarbij de toelagen en toeslagen worden opgenomen in de salarisschalen en de titel functionarissen schoolleider wordt toegepast, afhankelijk van complexiteit etc.
  • Door het op elke school opnemen van staffuncties/conciërge/administratieve kracht wordt de ondersteuning van de schoolleider gewaarborgd. AVS zet in op het verplichten van onderwijsondersteunend personeel in elke school.
  • Het opnemen van afspraken over een generatiepact is door de oplopende pensioenleeftijd een belangrijk punt om vroegtijdige uitval van personeel te voorkomen.
  • De in de cao opgenomen regel: ‘Elke school heeft een schoolleider’ wordt voorzien van een eenduidige omschrijving wat onder ‘schoolleider’ wordt verstaan. NB: Elke school wordt bekostigd voor het hebben van een directeur.
  • Autonomie en vertrouwen voor schoolleiders inzake schoolbeleid, in lijn met het rapport ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ van de Onderwijsraad (april 2018).

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws